Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Podpora > Pravidla her

Pravidla kulečníku - SNOOKER  
Obsah:

I. Příslušenství

1.Stůl 2.Koule

3.Tágo 4.Podpory

II.Výklad pojmů

1.Hra (Frame) 2.Sada

3.Zápas 4.Sada koulí

5.Hráč v náběhu 6.Strk

7.Koule v ruce 8.Koule ve hře

9.Koule na řadě 10.Hlášená koule

11.Utopení koule 12.Náběh (break)

13.Vyskočení ze stolu 14.Faul

15.Snooker 16.Angle

17.Obsazeno 18.Tlačený strk

19.Skok 20.Minutí

III.Hra

1.Popis

2.Rozestavění koulí

3.Způsob hry

4.Hra z ruky

5.Zásah dvou koulí naráz

6.Nastavování barevných

7.Dotýkající se koule

8.Koule na kraji kapsy

9.Free ball

10.Fauly

11.Tresty

12.Pohyb koule bez zásahu hráče

13.Mat

IV.Hráči

1.Mrhání časem

2.Nesportovní chování

3.Tresty

4.Hráč, který není v náběhu

5.Nepřítomnost

V.Úředníci

1.Rozhodčí

2.MarkerVI.Poznámky

Příslušenství

1.Stůl a) rozměry hrací plocha, včetně mantinelů, má rozměry 3500 mm x 1750 mm s tolerancí +/- 3 mm

b) výška výška stolu, od podlahy na vrchol mantinelu,se pohybuje mezi 850 a 870 mm

c) kapsy - kapsy jsou dvě ve vrchních rozích, dvě ve spodních a dvě uprostřed dlouhých mantinelů

- čelisti kapes musí být upraveny podle vzorů schválených BSCC ( Billiards and Snooker Control Council )

d) Baulk -Line přímka, nakreslená 700 mm (1/5 délky stolu) od hrany spodního mantinelu a rovnoběžná s ním, se nazývá Baulk--line a prostor mezi spodním krátkým mantinelem a Baulk-Line se nazývá Baulk

e) "D" je polokruh nakreslený v Baulk se svým středem uprostřed Baulk-Line a poloměrem 292 mm (1/6 šířky stolu)

f) Body Na podélné ose stolu jsou vyznačeny čtyři body

VRCHNÍ BOD (černá) je umístěn 320mm (1/11 délky stolu ) od paty svislice pod hranou vrchního mantinelu

CENTRÁLNÍ BOD (modrá) je umístěn mezi středovými kapsami a je stejně vzdálen od dlouhých mantinelů

PYRAMIDOVÝ BOD (růžová) je umístěn uprostřed mezi centrálním bodem a horním krátkým mantinelem

BOD (hnědá) je umístěn uprostřed Baulk-Line

2. Koule a) Koule mají průměr 52,5 mm s tolerancí + 0,05/- 0,08 mm

b) Koule musí být stejné váhy s tolerancí 3 grm. pro celou sadu

3. Tágo nesmí být kratší než 910 mm a nesmí vykazovat žádné výrazné odlišnosti od standardních tvarů a forem.

4. Podpory mohou být používány jako most pro tágo.

Výklad pojmů

1. Hra je dokončena, když - je uznána za dokončenou

- černá koule je konečně utopená nebo na ní byl zahrán faul

2. Sada se skládá z určitého počtu her

3. Zápas se skládá z určitého počtu sad

4. Sada koulí a) bílá koule (Cue-ball)

b) 15 červených koulí

c) 6 barevných koulí

5. Hráč Osoba, která je "na stole" , je hráčem v náběhu a zůstává jím po dokončení strku v náběhu popř. náběhu

6. Strk a) je proveden, když hráč v náběhu strčí bílou kouli pomocí špice tága

b) aby byl platný, musí splňovat následující podmínky

- v momentě strčení musí být všechny koule v klidu, a je-li nutné, barevné správně nastaveny

- Cue-ball musí být strčena a ne tlačena

- Cue-ball nesmí být strčena vícekrát než jednou během strku

- v momentě strčení musí mít hráč v náběhu alespoň jednu nohu na zemi

- hráč v náběhu se nesmí dotknout jiné koule jinak než Cue-ball

- jedna nebo více koulí nesmí vyskočit ze stolu

c) strk není dokončen, dokud se všechny koule nezastaví a rozhodčí nerozhodne, že stůl je pro hráče v náběhu volný

7. Koule v ruce -Cue-ball je v ruce po spadnutí do kapsy nebo po vyskočení ze stolu

-zůstane "v ruce" dokud nebyla správně zahrána z ruky nebo nebyl-li ( nestal-li ) faul, když byla koule na stole

8. Koule ve hře - Cue-ball je ve hře, není-li v ruce

- ostatní koule jsou ve hře dokud nespadnou do kapsy nebo vyskočí ze stolu

9. Koule na řadě je taková koule, která může být zasažena Cue-ball jako první

10. Hlášená koule je taková koule, která je označena hráčem, nebo určena po dotazu rozhodčího, musí být zasažena jako první

11.Utopení koule a) je, když cílená koule, i po kontaktu s jinou koulí a bez rozporu s pravidly, spadne do kapsy

b) jde-li o barevnou, musí být nastavená správně před dalším strkem nebo konečně utopená podle III. 3.

c) je-li proveden strk s nesprávně nastavenými koulemi a nebyl zahrán faul

- pokud koule jsou na stole, jsou správně nastavené

- pokud jsou v kapse, jsou znovu nastaveny

12. Náběh a) je-li koule utopena, stejný hráč pokračuje dalším strkem

b) Break je počet koulí, které byly utopeny během jednoho náběhu (počet bodů)

13. Vyskočení a) koule je vyskočena ze stolu jestliže skončí mimo hrací plochu nebo kapsu

b) jedná-li se o barevnou kouli, musí být nastavena na své místo podle

III. 6. před dalším strkem

14. Faul je každá situace v rozporu s těmito pravidly

15. Snooker a) Cue-ball je "snookerována", jestliže nemůže být zahrána v přímé linii žádná koule na řadě

b) je-li v ruce, je "snookerována" pouze v případě, nelze-li nastavit Cue- ball do "D" tak, aby mohlo být hráno v přímé linii

16. Angle a) Cue-ball je "angleována", jestliže v přímé linii na kouli na řadě brání čelisti kapsy

Angle po faulu

- rozhodčí uzná angle a

- může být hráno z ruky

17. Obsazeno bod je obsazen, jestliže na něj nemůže být umístěna barevná koule tak, aby se nedotýkala koule jiné

18. Tlačený je faul a je dosažen, když špice tága je v kontaktu s Cue-ball

strk - Cue-ball se dotkne další koule

- Cue-ball se dala do pohybu

pozn. případ, kdy Cue-ball se téměř dotýká jiné koule, může být posouzen jako čistý strk, je-li možno Cue-ball jemným nárazem přiblížit ke kouli.19. Skok nastane, když Cue-ball přeskočí některou kouli vyjma případu, kdy nejdříve narazí do jiné koule a až potom přeskočí kouli

20. Minutí je situace, při které se hráči v náběhu nepodaří zasáhnout, pomocí Cue- ball, kouli na řadě.

Hra

1. Popis Snooker se hraje na anglických kulečníkových stolech a může být hrán dvěmi nebo více hráči.

Body jsou udělovány za skórující strky nebo fauly soupeře.

Vítězem je hráč ( team ), který dosáhl nejvyššího skóre, nebo mu bylo vítězství přiřknuto podle pravidla IV. 2.

Všichni hráči používají stejnou BÍLOU Cue-ball a dalších 21 koulí.

Bodování: červená koule 1 bod

žlutá koule 2 body

zelená koule 3 body

hnědá koule 4 body

modrá koule 5 bodů

růžová koule 6 bodů

černá koule 7 bodů

Skórující strk je takový strk, při kterém je utopena červená koule, následně barevná, dokud nejsou všechny červené koule utopeny a barevné odehrány ( utápěny ) v bodovém pořadí.

2. Rozestavení Na začátku každé hry jsou koule rozestaveny následovně:

koulí ČERNÁ - vrchní bod, růžová - pyramidový bod, MODRÁ - centrální bod, HNĚDÁ - střed Baulk-line, ZELENÁ - levý vrchol a Žlutá - pravý vrchol "D". ČERVENÉ koule jsou nastaveny v trojúhelníku; koule v rohu trojúhelníku je postavena co nejblíže ke kouli růžové ( nesmí se dotýkat ) a základna trojúhelníku je rovnoběžně s horním krátkým mantinelem.

3. Způsob a) hráči jsou povinni určit své pořadí ve hře a toto dodržovat po celou hru

b) první hráč hraje s Cue-ball v ruce a hra začíná prvním strkem

c) Cue-ball - musí jako první zasáhnout kouli na řadě a

- nesmí spadnout do kapsy

d) koule, která není na řadě, nesmí spadnout do kapsy

e) každý první strk v náběhu je koule na řadě koule červená

je-li červená koule utopena, je skórující (může být utopeno i více červených naráz)

f) je-li červená koule utopena, další koulí na řadě je koule barevná. Barevná je znovu nastavena.

g) dokud nejsou všechny červené koule utopeny, náběh pokračuje utápěním červených a barevných střídavě

h) jestliže hráč v náběhu neskóruje nebo chybuje, další hráč pokračuje z pozice Cue-ball

i) barevné koule potom přicházejí na řadu podle vzestupného pořadí svých hodnot ( III.1.),a jsou-li utopeny zůstávají v kapsách

j) zůstane-li na stole pouze černá koule, vnoření nebo faul končí hru

v případě nerozhodného skóre

- černá se znovu nastavuje

- hráči losují

- hráč v náběhu hraje z ruky

- další utopení nebo faul končí hru

k) hráč v náběhu je povinen zasáhnout kouli na řadě nejlépe jak umí. Dosáhne-li rozhodčí přesvědčení, že bylo pravidlo porušeno, ohlásí faul a minutí.

4. Hra z ruky při hře z ruky musí být Cue-ball odehrána z pozice uvnitř "D"

5. Zásah dvou dvě koule, jiné než červené nebo free ball a koule na řadě, nesmí být

koulí naráz zasaženy naráz

6. Nastavení a) má-li být barevná koule znovu nastavena a bod pro její hodnotu je barevných obsazen, je nastavena na nejbližší vyšší bod

b) je-li více barevných koulí, které mají body pro nastavení obsazené, má koule s vyšší bodovou hodnotou přednost

c) jsou-li všechny body obsazeny, barevná koule musí být nastavena nejblíže k bodu její hodnoty a hornímu mantinelu

d) v případě černé a růžové, kdy plocha mezi bodem a horním mantinelem je obsazena, může být koule nastavena na centrální čáru nejblíže před bod její hodnoty

7. Dotýkající a) dotýká-li se Cue-ball jiné koule, rozhodčí je povinen ohlásit "dotýkající

se koule se koule"

b) hráč v náběhu je povinen hrát od této koule

c) žádné tresty se neudělují, hraje-li hráč od koule, v následujících případech

- koule není na řadě

- koule je na řadě a hráč ohlásí tuto kouli

- koule je na řadě a hráč ohlásí a zasáhne jako první jinou kouli

8. Koule na a) koule spadlá do kapsy bez zásahu jinou koulí se znovu nastavuje na

kraji kapsy stejné místo

b) mohla-li být zasažena koulí, kterou obsahoval strk, všechny koule se znovu nastaví a strk se opakuje

c) jestliže koule balancuje na kraji kapsy a následně do ní spadne, nenastavuje se

9. Free ball a) po faulu, je-li koule "snookerována", rozhodčí ohlásí free ball

b) pro další strk může hráč označit jakoukoliv kouli jako kouli na řadě

c) pro takový strk má označená koule bodovou hodnotu koule na řadě

d) faul je, když Cue-ball

- nezasáhne označenou kouli jako první

- v případě růžové a černé je "snookerována" free ball

e) je-li free ball utopena

- je znovu nastavena a

- bodová hodnota koule na řadě je skórující

10. Fauly a) je-li dosaženo faulu

- rozhodčí je povinen ohlásit faul a postihnout hráče v náběhu

- nebude-li tak učiněno rozhodčím nebo soupeřem před dalším strkem, je faul prominut

- nesprávně nastavené koule zůstávají na svých místech, koule mimo stůl, musí být správně nastaveny

- všechny body dosažené před faulem jsou skórující

- další strk je prováděn z pozice Cue-ball

b) v případě více než jednoho faulu v jednom strku se započítává nejvyšší dosažený bodový postih

c) hráč, který dosáhl faulu

- je postižen předepsaným počtem bodů (body jsou přičteny soupeři)

- hraje znovu, vyžaduje-li to soupeř

- při porušení pravidla III. 3.k) hraje viník znovu z originální pozice, vyžaduje-li to soupeř

11. Tresty následující situace jsou fauly a jsou trestány čtyřmi body nebo více

a) hodnota koule na řadě: strk

- koule není v klidu (II. 6.)

- strčení Cue-ball vícekrát než jednou (II. 6.)

- obě nohy nad podlahou (II. 6.)

- mimo náběh (III. 3.)

- nesprávně z ruky (III. 4.)

- Cue-ball mine všechny koule (III.3.)

- Cue-ball spadne do kapsy (III.3.)

- snookers free ball (III.9.)

- skok (II.19.)

b) hodnota koule na řadě

- koule, která není na řadě, padne do kapsy (III.3.)

- Cue-ball zasáhne jako první kouli, která není na řadě (III.3.)

- tlačený strk (II.18.)

- strk s nesprávně nastavenou koulí (II.11.)

- dotek koule jinak než špicí tága (II.6.)

- vyskočení koule ze stolu (II.13.)

c) bodová hodnota koule na řadě nebo vyšší bodová hodnota koulí, které Cue-ball zasáhla současně (III.5.)

d) sedmibodový trest

- po utopení červené koule proveden faul před nahlášením koule na řadě

- použije koule mimo stůl (např. měření vzdálenosti od mantinelu)

- hraje červenou kouli mimo pořadí

- použije jako Cue-ball jinou kouli než bílou

12. Pohyb koule bez zásahu hráče

koule, která se pohne bez zásahu hráče v náběhu, je znovu nastavena rozhodčím13. Mat uzná-li rozhodčí matovou situaci, musí varovat hráče; nevyřeší-li situaci během krátké chvíle, prohlásí hru za nerozhodnou

Hráči

1. Mrhání uzná-li rozhodčí neúměrnou časovou prodlevu před strkem, popř. během časem náběhu, upozorní hráče na možnost diskvalifikace

2.Nepřístojné za odepření pokračovat v partii nebo za chování, které podle názoru chování rozhodčího je úmyslné nebo vytrvale nepřístojné, bude hráč vyloučen ze hry.

3. Tresty je-li hra ukončena podle předcházejících pravidel (IV. 1.,2.), viník

- prohrává sadu

- ztrácí všechny dosažené body

- soupeř si připisuje body za všechny koule, které jsou na stole (červená = osm bodů)

4.Nehrající se vyvaruje, pokud se hraje, stání nebo pohybu v jeho zorném poli, měl by sedět nebo stát dostatečně daleko od stolu

5. Nepřítomnost -opuštění místnosti, kde se hraje, musí mít důvod - bude následně posouzeno

-při opuštění místnosti může hráč určit zástupce, který bude střežit jeho zájmy a, bude-li to nezbytné, dožadoval se uznání faulu.Úředníci

1. Rozhodčí a) rozhodčí musí

- být solidním soudcem a plně ovládat pravidla

- zasáhnout, kdykoliv vidí rozpor

- na žádost hráče vyčistit Cue-ball

b) rozhodčí nesmí

- odpovídat na otázky, které nejsou v pravidlech

- dát jakékoliv znamení hráči týkající se hry

- svým chováním ovlivňovat hladký průběh hry

c) má právo porady s diváky

2. Marker zapisuje skóre a je nápomocen rozhodčímu při plnění jeho povinností

Poznámky

- koule nebo celá sada může být vyměněna pouze na popud hráčů nebo rozhodčího

- hráč má právo nastavit i sejmout podpěru ze stolu a odpovídá za to

- na dotaz rozhodčího musí hráč označit kouli na řadě

- je právem hráče v náběhu přesvědčit se o správném nastavení všech koulí

- červené koule se nikdy nenastavují; mimo situace, kdy soupeř může těžit z faulu

- může být proveden skok o mantinel

- hráč, který provádí první strk, se střídá vždy po hře

- souhrn skóre se provádí pouze v případě nerozhodného počtu vyhraných sad

- na dotaz o správnosti nastavení koulí je rozhodčí povinen odpovědět

- skončí-li Cue-ball za hranou koulí na odvrácené straně této koule, i když se během své dráhy dotkla této koule, je to považováno za jump (skok)

- pokud Cue-ball přeskočí hranou kouli až po nárazu do mantinelu, může být strk považován za správný.

- rozhodčí nesmí odpovídat na otázky týkající se rozdílu ve skóre..

- na žádost hráče v náběhu mohou rozhodčí nebo marker pohnout některým ze svítidel nebo je přidržet, aby nepřekáželo ve hře

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky