Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Podpora > Pravidla her

Pravidla kulečníku - POOL BILLIARD  
(ČESKOMORAVSKÝ BILLIARDOVÝ SVAZ - Sekce pool)

PRAVIDLA POOLBILLIARD
8 – ball
9 – ball
14.1 – nekonečná

O B S A H :
1.Pravidla pro turnajové hry.
2.Informace pro rozhodčí.
3.Všeobecná pravidla.
4. 8 - ball “Osmička”

Světová pravidla
5. 9 - ball “Devítka”
6.14/1-endlos 14/1-nekonečná
1. Pravidla pro turnajové hry.

Následující pravidla se vztahují na hru, na způsob vyhodnocení, na práci činovníků a na rozsahy zodpovědností v průběhu turnajových zápasů při veškerých kulečníkových akcích. Na zásady a principy těchto pravidel je potřeba pohlížet jako na součást Všeobecných herních pravidel a je nutné tato pravidla vztahovat pokud možno na jakoukoliv hru, ať se jedná nebo nejedná o oficiální turnaj. Z důvodu jednoduchosti a zřetelnosti se v těchto pravidlech

používá pouze zájmeno mužského rodu. Pravidla se ale vztahují na veškeré hráče nebo týmy. (Tato pravidla se vztahují na veškeré hry oznámené WPA, EPBF a národními svazy).

1.1 Zodpovědnost hráčů.

———————————

Hráči zodpovídají za svou znalost pravidel, ustanovení a časových rozpisů příslušného turnaje. I když pořadatelé turnaje mají věnovat patřičnou pozornost přípravě příslušných informací k dispozici hráčům, přesto konečná zodpovědnost je na hráči samotném.

(Výjimka viz bod 2.16)

Hráč nemůže vyžadovat žádnou nápravu, pokud by mu tyto informace nebyly poskytnuty. Zodpovědnost za schopnost vyhodnocení situace anebo za znalost pravidel má hráč sám.

1.2 Přejímka vybavení.

———————————

Hráči jsou povinni se před započetím hry přesvědčit, že koule i ostatní vybavení jsou standardní a povolené. Jakmile hra začne, nesmí již hráči regulérnost vybavení zpochybňovat (jen v tom případě, že by protivník spolu s organizátory turnaje oba souhlasili

s námitkou proti vybavení a s nápravou, navrženou ze strany organizátorů turnaje).

1.3 Použití výbavy.

—————————

Hráči nesmějí vybavení, nebo potřebné pomocné materiály užívat způsobem, překračujícím stanovený rámec. Schránky pudru, bloky křídy, a tak dále, se nesmějí například používat ke zvětšení výšky pomocných tág (nebo vlastních rukou), nesmí se použít současně více než dvě pomocná tága, přičemž tato pomocná tága smějí podepírat pouze vrchní díl tága. Koule, které jsou mimo hru, nebo jakékoliv jiné koule, se nesmějí používat k měření vzdáleností nebo k jakémukoliv jinému měření (s výjimkou stanovení vítěze rozstrku). Trojúhelník mohou hráči používat pouze pro zajištění trojúhelníkového

uspořádání koulí pokud nebude probíhat hra.

1.4 Omezení v použití výbavy.

——————————————

Hráči smějí křídu, pudr, pomocná tága a tága používat podle svého uvážení. Organizátoři turnaje mohou přesto jednotlivému hráči stanovit omezení, pokud se chová rušivým způsobem ve vztahu k místním poměrům nebo ve vztahu k běžným turnajovým podmínkám.

Například: lze jednotlivému hráči zakázat použití červené křídy na zeleném plátně, lze hráče upozornit, aby nepoužíval tolik pudru, který by měl vliv na koule nebo na plátno, lze hráči zakázat používání pomocného tága se zařízením způsobujícím hluk, který by rušil ostatní účastníky. (Organizátoři turnaje jsou ve smyslu tohoto pravidla právě přítomný rozhodčí a vedoucí turnaje). (Veškerá tága a předměty výbavy, určené k používání, musí projít přejímkou).

1.5 Označení stolu.

—————————

Při stavění koulí na stůl se musí používat trojúhelník. Při závodech se musí každý stůl a každý trojúhelník vyznačit tak, aby se tentýž trojúhelník na tom kterém stole používal po celou dobu turnaje. Na následujících místech na plátně stolu musí být viditelně, tužkou provedené tenké zřetelné čáry:

(1) Okolo vnějších obrysů trojúhelníku, pro dosažení přesného a stálého rozestavení koulí a pro ověřování poloh.

(2) Na podélné linii, pro dosažení přesného nového rozestavení koulí.

(3) Na čelní čáře, aby bylo možné rozlišit, zda koule leží uvnitř nebo vně čelního pole.

Rovněž je potřeba vyznačit čelní bod, střední bod a zadní bod, buďto lehkým znaménkem “+” tužkou, nebo pomocí běžných značek bodů, pokud jsou k použití. Při hrách, ve kterých se to nevyžaduje, se střední a čelní bod vyznačovat nemusejí.

1.6 Úřední posouzení.

——————————

Rozhodčí každého turnaje si může vyhradit právo zasahovat ve smyslu věcí pravidel a ve věci příslušných vhodných směrnic pro tento turnaj, do záležitostí jako je oblečení, způsob platby startovného, zajištění vracení startovného, změny časového plánu, pokyny pro druhé skupiny, a tak dále. Ovšem pro získání povolení turnaje pod hlavičkou WPA, EPBF či národního svazu je potřeba splnit určité náležitosti, v první řadě ve vztahu k zárukám peněz na výhry a celkové úrovně turnaje.

1.7 Zpoždění začátku.

——————————

Hráč musí být připraven nastoupit k partii do 15 minut po začátku, jinak soupeř získá vítězství bez boje. Začátek partie je čas, ve kterém se má partie zahájit, nebo čas, na který je partie ohlášena - podle toho, který časový údaj je pozdější. (Hráč, který nastoupí opožděně, bude diskvalifikován, jak při hře ve skupinovém systému, tak i při hře jednoduchého nebo dvojitého “K.O.” vyřazovacího systému. Veškeré výsledky tohoto hráče se vyškrtnou. (Pro soutěže družstev pokyny stanovuje pořadatel dané akce).

1.8 Žádné cvičení během partie.

———————————————

Během utkání se cvičení nepovoluje. Pokud hráč zahraje strk (šťouch), který nepřísluší do partie, je to faul. (To se vztahuje nejen na stůl, na kterém partie probíhá,ale rovněž i na všechny ostatní stoly v místě konání turnaje. Partie začíná prvním rozehráním

a končí vnořením poslední koule v rozhodující hře. (Pokud se hráč, který je na řadě k následujícímu rozehrání, dopustí mezi dvěma hrami faulu, hodnotí se tento faul jako faul při rozehrání. Pokud se jeho soupeř v takovéto situaci dopustí faulu, potom soupeř obdrží faul započítávaný do třífaulového trestu, hráč ale přesto musí začít pravidelným rozehráváním.) (Pokud by hráč během své partie nadále uskutečňoval cvičné strky, je to hodnoceno jako nesportovní chování.).


1.9 Žádné pomáhání během partie.

————————————————

Během hry se hráči zakazuje ptát se přihlížejících na radu pro plánování nebo pro uskutečňování strku. Pokud by hráč požadoval a obdržel radu, potom hru ztrácí. Kterýkoliv přihlížející, který by sám nabízel jakoukoliv pomoc, je v místě turnaje nežádoucí. (Ve hře 14/1 se ztráta hry hodnotí jako zvláštní úmyslný faul,jak je psáno v bodě 6.7.5 .)

1.10 Neopuštění stolu.

———————————

Pokud skončil náběh hráče, musí hráč přestat hrát. Pokud tak neučiní, ztrácí hru (výjimkou je hra 14/1 - pravidla to berou jako “vědomý faul”).

1.11 Pomalá hra.

————————

Pokud hráč podle mínění rozhodčího zdržuje průběh turnaje nebo partie soustavnou pomalou hrou, pak může rozhodčí hráče varovat a následně podle vlastního uvážení může uložit oběma hráčům časový limit do 45 sekund na každý strk (to jest, oba hráči hrají na časové limity). Pokud rozhodčí uloží hráči časový limit a tento limit bude překročen, tak se to počítá jako faul a dále pokračuje soupeř podle pravidel právě probíhající hry. Při náběhu hráče začíná čas dokončením jednoho strku a trvá až do doteku bílé koule s kůží. Čas pohybu koulí se nezapočítává. Pokud hráč zahájí opravu polohy na celém stole, začíná čas tehdy, jakmile jsou bílá a všechny ostatní koule postavené, popřípadě znovu nasazené. Deset sekund před uplynutím časového limitu má proběhnout oznámení ve formě “time” (“čas”). Pokud hráč překročí čas stanovený v turnaji, je to faul a pokračuje soupeř, podle pravidel právě probíhající hry. Pokud časový úsek pro strk se začne měřit pozdě, protože časoměřič byl nedbalý nebo nepozorný, potom hráč dostane výhodu opožděného začátku. (V zásadě přísluší rozhodnutí o délce časového limitu rozhodčímu. Limit by neměl přesto překročit 45 sekund.) (Časoměrný rozhodčí musí přesně v sekundě překročení limitu říci “faul”.) (Čas začíná v okamžiku, ve kterém bílá koule opustí ruku rozhodčího.).

1.12 Dočasné zastavení hry.

—————————————

Pokud hráč uskuteční strk, zatímco rozhodčí partii přerušil, tak ztrácí hru. Oznámení o přerušení se považuje za dostatečné upozornění (viz rovněž pravidlo 2.27).

(Ve hře 14/1 znamená ztráta hry zvláštní úmyslný faul, zahrnutý do bodu 6.7.5 .).

1.13 Přestávka ve hře (“time out”).

—————————————————

Hráč si může vzít přestávku ve hře, pokud je právě u stolu nebo mezi sadami (pro případ hry v sadách). Během přestávky ve hře rozhodčí postaví na stůl štítek, a na stole není dovoleno žádné cvičení. V zásadě má každý hráč k dispozici v každé partii čas do 5 minut na přestávku ve hře. Pokud se hraje v sadách, potom má každý hráč dovolený čas na přestávku v poslední sadě (ve třetí sadě při hře “best of three = nejlepší ze tří”, v páté sadě při hře “best of five = nejlepší z pěti”).Toto ustanovení pro poslední sadu nezávisí na tom, zda si hráč v nějaké předcházející sadě vzal čas na přestávku nebo nevzal. (Výjimky lze uskutečnit v partiích s krátkými dohrávkami a s prověřovacími ligami.).

1.14 Vzdávání.

——————

Pokud hráč vzdá, ztrácí partii. Rozšroubování sešroubovaného tága, při přítomnosti soupeře u stolu, se považuje za projev vzdání. Při vzdání není potřeba žádné předběžné upozornění prostřednictvím rozhodčího. (Pokud hráč nechce vzdát, ale jen by chtěl vyměnit svou špičku, musí předem informovat rozhodčího.) (Zabalení jednodílného tága má stejný význam, jako rozšroubování dvoudílného tága.).

1.15 Vyhodnocování při přerušených hrách.

————————————————————

Hry, které byly z jakéhokoliv důvodu jmenovaného v těchto pravidlech přerušené, nelze žádným způsobem zahrnovat do vyhodnocení anebo do statistiky turnaje. Přitom je lhostejné, zda před přerušením došlo k nějakému vyhodnocování. V oficiálním vyhodnocení se nebudou připisovat žádné body, pouze u jednotlivých hráčů se odpovídajícím způsobem zanesou poznámky “W(F)” (vítěz) nebo “L(F)” (poražený). (Hry, ztracené v důsledku diskvalifikace, se ve smyslu tohoto pravidla považují za hry přerušené). Pokud ale hráč dosahuje vysokou sérii (anebo podobně, se vztahem k odměně) v partii, kterou

přeruší soupeř, potom tento výsledek se započítává ke stanovení odměny nebo výhry.

1.16 Hra bez rozhodčího.

————————————

Pokud není rozhodčí k dispozici, potom jeho úlohu ve vztahu ke hře, která právě na stole probíhá, přebírá hráč, který se momentálně na stole nenachází. (Při hře bez rozhodčího se nepoužívají následující ustanovení: - časový limit, nesportovní chování, vzdání.).

(Pravidlo 1.16 nemá v Evropě žádné užití.)

1.16.1 Pouze faul bílou.

————————————

Pokud rozhodčí vede hru, potom je faulem hráče, pokud se jakékoliv koule (bílé nebo barevné) dotkne tágem, oblečením, tělem, pomocným tágem nebo křídou - před, během nebo po strku. Pokud hra probíhá bez rozhodčího, potom není faul, pokud během výkonu strku nedopatřením dojde k dotyku některé z barevných koulí, které v klidu leží mezi bílou a hráčem. Pokud k takovému nedopatření dojde, potom se hráč dovolí u vedoucího turnaje o vrácení koulí do původní polohy. Pokud se hráč nedovolí a normálním strkem zahraná koule se takovéto koule dotkne, nebo zahraná přijde do oblasti, ve které koule původně byla, potom se jedná o faul. V krátkosti řečeno, pokud to nedopatřením má nějaký vliv na strk, je to faul. V každém případě je potřeba zavolat vedoucího turnaje, aby co nejdříve obnovil polohu postrčené koule, ale nikoliv v průběhu strku. Je faul, hrát další strk, dříve než vedoucí turnaje nedopatřením postrčené koule vrátí zpět. Soupeř má možnost volby, zda ponechá postrčené koule na jejich novém místě. V takovém případě tyto koule platí za správně položené a další kontakt s nimi není faul. Vždy je faul, pokud dojde k jakémukoliv dotyku s bílou koulí, kromě normálního kontaktu s kůží během strku.

1.16.2 Fauly při “Jumpshots” (skákavé strky) a při “Kopfstoßen” (horní strky).

———————————————————————————————————

Při hře bez rozhodčího je faul, pokud se při skákavém, obloukovém nebo horním strku pohne jiná koule, než cílová, v následku pokusu hrát přes ní nebo okolo ní (je lhostejné, zda se koule dostala do pohybu rukou, tágem, pomocným tágem nebo prostrčením).

1.16.3 Názor třetího.

——————————

Pokud se zamýšlí strk, který zjevně povede ke sporné situaci, potom může hráč, který není přímo u stolu, případně přivolat některého organizátora turnaje nebo někoho třetího, kdo bude rozhodovat, zda je strk korektní nebo ne. (Přivolaná třetí osoba musí být přijatelná pro oba hráče.).

1.16.4 Vyjasnění sporných situací.

—————————————————

Každou spornou situaci mezi dvěma hráči bude řešit vedoucí turnaje nebo jeho přímý zástupce.

1.16.5 Současné střetnutí.

—————————————

Pokud bílá koule zasáhne souběžně správnou barevnou kouli a nedopatřením i kouli v tomto okamžiku nesprávnou, a není možné přesně stanovit, která koule byla zasažena dřív, je v případě pochybnosti potřeba rozhodnout ve prospěch hrajícího hráče.

1.16.6 Postavení.

————————

Koule musejí být postaveny co nejblíže u sebe, v nejlepším stisknutí. Není potřeba koule “klepat” více, než je nutné, doporučuje se plátno krátce překartáčovat, aby se vyhladilo. (Další doporučení pro turnajové hry jsou uvedeny v následující kapitole “Informace pro rozhodčího”).

2.Informace pro rozhodčího.

2.1 Organizátoři turnaje / rozhodčí.

——————————————————

Všude tam, kde se v těchto pravidlech hovoří o “rozhodčím”, je potřeba mít na zřeteli, že výsady a povaha rozhodčího se vztahuje rovněž na ostatní vyznačené organizátory turnaje, kde se to ukazuje jako užitečné. (Rozhodčí musí být vždy nestranný a chovat se tak.).

2.2 Pravomoci rozhodčího.

————————————

Rozhodčí se stará o pořádek a o dodržování pravidel během her. Je nejvyšším činitelem ve vztahu k řešení událostí. Rozhodčí je plně zodpovědný za partii, kterou přímo vede. Může podle vlastního uvážení oslovovat ostatní organizátory turnaje ve věcech interpretace pravidel, postavení koulí, a tak dále. Každé rozhodnutí ale vychází od rozhodčího a pouze od něj samotného, proti těmto rozhodnutím nemůže žádný z hráčů podávat námitku u vyšších organizátorů turnaje. Pouze pokud by rozhodčí udělal chybu ve vztahu

k pravidlům nebo k jejich výkladu, může jej vyšší organizátor turnaje opravovat.

2.3 Zodpovědnosti rozhodčího.

——————————————

Rozhodčí je plně zodpovědný za veškeré otázky hráčů ohledně herních příhod, jako například zda je koule v trojúhelníku nebo mimo, zda koule leží v čelní oblasti, jaký je stav hry, kolik bodů ještě chybí k vítězství, zda hráč hraje na jistotu, zda hráč nebo jeho soupeř má faul, které pravidlo se použije když proběhne určitý strk, a tak dále. Pokud se vyžaduje vysvětlení určitého pravidla, tak rozhodčí toto pravidlo vysvětlí co nejlépe, ale jakékoliv nepřesné

vyjádření rozhodčího nemůže hráče ochránit před použitím jednotlivého aktuálního pravidla. Rozhodčí nesmí žádným způsobem a postupem projevit svůj subjektivní názor ve vztahu ke hře, například zda je určitý dobrý strk uskutečnitelný nebo není, zda kombinační strk je možný nebo není, zda je stůl pro rychlou nebo pomalou hru, a tak podobně.

2.4 Závěrečná rozhodovací pravomoc na turnaji.

———————————————————————

Přestože se tato pravidla snaží pokrýt velkou většinu situací vzniklých během turnajů, může příležitostně vzniknout potřeba vyložení pravidel a jejich správného použití za méně obvyklých okolností. Taková rozhodnutí (kromě věcných rozhodnutí rozhodčího) uskutečňují podle svého uvážení vedoucí turnaje a ostatní organizátoři turnaje, kterým byla pro turnaj udělena závěrečná rozhodovací pravomoc.

2.5 Sázky rozhodčího.

——————————

Jakékoliv sázky, vztažené ke hře, k hráči, nebo k turnaji, se rozhodčímu přísně zakazují. Takové sázky rozhodčího (nebo někoho jiného z organizátorů turnaje) mají za následek jeho okamžité vyloučení a odepření jakýchkoliv částek, přislíbených za turnaj.

2.6 Před hrou.

———————

Před hrou čistí rozhodčí stůl a koule, nebo je nechá čistit, pokud je to třeba. Prověří, zda křída, pudr a pomocná tága jsou připraveny k použití. Pokud je to potřeba, tužkou označí, nebo nechá označit body, čelní čáru, podélnou čáru a vnější hrany trojúhelníku.. (To probíhá v tom případě, když pořadatel připravil křídy, pudr a pomocná tága.) (Okolnost, že nejsou k dispozici žádné křídy, žádný pudr a žádná pomocná tága neznamená, že by je hráč nepotřeboval.).

2.7 Nastavení.

———————

Rozhodčí nastaví koule co nejvíce k sobě, to znamená, že každá koule se musí dotýkat koule sousední. Při potřebě odstranit odstupy se ne více než je nutné koule “klepnou” , je vhodnější tu oblast ve které se staví trojúhelník, překartáčovat pro vyhlazení plátna. Pokud rozhodčí nastaví koule pro hru, potom žádnému hráči není dovoleno během nastavování nebo po něm koule přerovnávat. (Pokud hráč není s nastavením spokojený, může požádat rozhodčího o nové nastavení. Pokud je rozhodčí přesto s nastavením spokojený, musí hrát. Pokud se hráč zdráhá hrát, je použito pravidlo 2.28).

2.8 Oznamování otvoru.

———————————

Při hře s oznamováním otvoru může hráč hrát koulí podle vlastní volby, ale musí před strkem oznámit kouli a otvor. Nemusí oznamovat podrobnosti, jako jsou karamboly, kombinace nebo mantinely (pokud je to korektní). Každá další koule, vnořená navíc ke korektně zahrané kouli, se započítává ve prospěch hráče. Pokud rozhodčí označí oznámený strk za nekorektní, potom musí hráč tento strk ještě před provedením korigovat. Pokud ale z jakýchkoliv důvodů dojde k chybnému oznámení, potom se strk započítává tehdy, pokud se podle názoru rozhodčího strk uskutečnil v souladu s naplánováním. (Zřejmé strky není třeba oznamovat.).

2.9 Oznámení faulu.

—————————

Rozhodčí oznamuje fauly ihned po jejich vzniku a tím upozorní příslušného hráče, že může bílou kouli volně umístit, pokud to pravidla připouštějí. (Rozhodčí řekne “faul” jakmile faul vznikne, nikoliv až když se všechny koule zastaví.) (Oznámení faulu musí být dostatečně hlasité, aby jej slyšelo i obecenstvo.) (Je potřeba oznámit i zřejmé fauly.).

2.10 Současný střet.

——————————

Pokud rozhodčí vidí, že bílá koule zasáhla nerozeznatelně současně správnou kouli a kouli v tomto okamžiku nekorektní, a nemůže říci, která koule byla zasažena dřív, potom při pochybnostech rozhodne ve prospěch hráče, který strk provedl.

2.11 Vyprázdnění kapes.

———————————

Pokud se hraje na stolech bez automatického návratu koulí, potom rozhodčí vyndává koule ze zcela nebo částečně zaplněných kapes. Je na zodpovědnosti hráčů na tuto skutečnost dbát. Hráč nemá žádné právo si stěžovat, pokud koule odskočí od zaplněné kapsy. (Vyprazdňování kapes nemá rušit hráče ve hře.).

2.12 Čištění koulí.

—————————

Během hry může hráč vyzvat rozhodčího k očištění jedné nebo více koulí. Rozhodčí potom očistí každou viditelně znečištěnou kouli.

2.13 Opětovné nasazení koulí.

——————————————

Aby se předešlo jakémukoliv nadbytečnému poučování hráče při opětovném nasazení koulí, musí rozhodčí nasazovat koule tak, aby číslo na kouli bylo nahoře.

2.14 Vyžadování informací.

—————————————

Pokud neměl rozhodčí při možném faulu dobrý výhled, potom může rozhodnutí vynést podle každého kritéria, které považuje za správné. (Pokud neměl rozhodčí při možném faulu dobrý výhled, může se ostatních organizátorů turnaje ptát, co se událo. Musí potom veškeré výpovědi vyhodnotit a vynést své rozhodnutí.).

2.15 Neúčelné používání výbavy.

———————————————

Rozhodčí má pozorně sledovat, zda hráč nevyužívá pomocné materiály a předměty výbavy způsobem a postupem, které by neodpovídaly původnímu určení. Organizátoři turnaje mají proti takovému chování hráče zakročit. V zásadě se to nepostihuje, protože rozhodčí a organizátoři turnaje zasáhnou dříve, než by k něčemu takovému došlo. Pokud by hráč přesto takováto (nebo nějaká jiná) sdělení ignoroval, po výrazném upozornění o zákazu takovéto činnosti, potom mohou organizátoři turnaje proti takovému hráči zasáhnout podle pravidel o “nesportovním chování” (viz rovněž pravidla 1.3 a 1.4). (viz rovněž pravidlo 3.42).

2.16 Závazné upozornění.

————————————

Vždy, když k tomu má rozhodčí příležitost,musí hráče upozorňovat, pokud by mohl hráč způsobit závažný faul (například třetí závažný faul v řadě, požadavek na poradu, další hra po oznámení faulu). Jinak se každý faul započítává jako běžný faul (pokud není zvlášť závažný).Ve hrách, ve kterých je toto v pravidlech musí rozhodčí hráče informovat o tom, že hráč má dva fauly. Pokud tak neučiní, tak v tom případě se považuje, že hráč měl před

strkem jen jeden faul. Rozhodčí musí sdělit hráči rozhodnutí, pokud koule leží na mantinelu.

Jinak se situace pojímá tak, jako když hráč zahrál kouli strkem na mantinel. Rozhodčí musí hráče informovat ve správné době před strkem, podle toho, jak mu k tomu hráč poskytne čas. Varování sdělené v okamžiku, ve kterém hráč uskutečňuje strk, se považuje za nedostatečné. Hráč musí mít dostatek času k reakci na varování. (Faul se bude považovat za závažný, pokud znamená ztrátu hry.)

2.17 Zopakování polohy.

———————————

Pokud to bude nezbytné, zopakuje rozhodčí polohu přemístěných koulí tak, jak je to nejlépe možné. Rozhodčí si může pro tento účel vyžádat poradu, pokud si není jistý. (Rozhodčí se může ptát příslušných hráčů, jiných rozhodčích nebo organizátorů turnaje. Jeho rozhodnutí má ale závěrečnou platnost.).

2.18 Vnější rušení.

—————————

Pokud dojde k vnějšímu rušení během strku a tento strk se tím ovlivní, potom rozhodčí obnoví polohu jak byla před strkem a strk se bude opakovat. Pokud rušení nemělo žádný vliv na strk, potom hráč vrátí koule, pohnuté v důsledku rušení, zpátky do jejich původní polohy a hra pokračuje dál. Pokud není možné koule přemístit zpátky do původního místa, potom se hra zahájí znovu rozehrávkou toho hráče, který hru i původně začínal. (viz rovněž pravidlo 3.34).

2.19 Nekorektně pohnuté koule.

———————————————

Každý hráč, který podle názoru rozhodčího zřetelně pohnul koulí s použitím nekorektních prostředků (trhnutí plátnem, strčení nebo posunutí stolu, a tak dále), ztrácí hru anebo partii jejich porušením. (Rozhodnutí a uvážení rozhodčího viz “nesportovní chování”). Není potřeba žádné předběžné varování ze strany rozhodčího. (Rozhodčí nemůže nikdy rozhodnout ke ztrátě partie. To je záležitost vedoucího turnaje.).

2.20 Posouzení prostrčení.

—————————————

Pokud je vzdálenost mezi bílou a barevnou koulí menší než je tloušťka jednoho kousku křídy, potom se od rozhodčího očekává zvláštní pozornost. V takové situaci platí následující pravidlo, ledaže rozhodčí může s jistotou prohlásit, že proběhl korektní strk: Pokud bílá koule předběhne barevnou o více než jednu polovinu síly koule, potom jde o faul. (Pokud je bílá koule rychlejší než barevná, potom nutně jde o prostrčení. Neplatí to obráceně, že by byl strk korektní, pokud běží bílá pomaleji než barevná. Prostrčení jsou často zjistitelná podle zvuku.).

2.21 Varování “mimo čelní pole”.

————————————————

Pokud má hráč možnost položit bílou kouli do čelního pole, potom jej musí rozhodčí varovat když vidí, že by chtěl hráč hrát mimo čelní pole. Pokud hráč přes varování hraje strk z čelní čáry nebo z vnější části čelního pole, je to faul. Podívejte se do zvláštních pravidel ohledně záležitosti potrestání (viz rovněž pravidlo 3.9).

2.22 Zůstávání na hráčské lavičce.

—————————————————

Hráči musejí zůstávat na přípravné lavičce v té době, kdy je soupeř u stolu. Pokud během hry musí hráč herní místo opustit, musí požádat rozhodčího a vyčkat jeho svolení. Rozhodčí má věnovat pozornost tomu, aby se nespotřebovalo příliš mnoho času a aby hráč tuto možnost nevyužíval k vyrušování soupeře. (viz rovněž pravidlo 1.13).

2.23 Zákaz přijetí rad zvnějšku.

————————————————

Hráč nesmí během své partie vědomě přijmout zvnějšku rady jakéhokoliv druhu, ledaže by to bylo povoleno specifickými ustanoveními turnaje. Během turnaje nesmí hráč ústně nebo jinak komunikovat s jinými osobami, než jsou organizátoři turnaje nebo jeho soupeř. Pokud hráč vyžaduje záležitosti, jako je například objednání nápoje nebo předmětu výbavy, nebo pokud má nějaký jiný myslitelný důvod, tak musí záležitost vyřídit buďto prostřednictvím

organizátorů turnaje, nebo s povolením a pod kontrolou rozhodčího. Pokud má rozhodčí poznatek, že hráč si ve vztahu ke hře vědomě vyžádal nebo přijal vnější pomoc, potom musí rozhodčí zavést kroky proti “nesportovnímu chování”. (“Koučování” se během přestávky

ve hře “time - out” nepovoluje.).

2.24 Rušení nebo obtěžování z vnějšku.

——————————————————

Pokud divák, který sám není hráčem turnaje, jakýmkoliv způsobem

viditelně nebo ústně ruší hráče, může rozhodčí rozhodnout o vykázání

diváka z místnosti.

2.25 Pomalá hra. (viz bod 1.11 těchto pravidel)

———————————————————————

2.26 Protesty.

———————

Hráč může od rozhodčího nebo od příslušného organizátora

turnaje požadovat vyložení pravidel, nebo podat protest proti

chybnému rozhodnutí ve vztahu k faulu. Musí ale tento protest nebo

tento dotaz uskutečnit ihned, dříve než zahraje následující strk,

protože jinak se k záležitosti nemůže přihlížet. Pokud tak neučiní,

zůstává faul bez následků a je považován za neexistující. Rozhodčí

je poslední instancí pro rozhodnutí události. Pokud se hráč domnívá,

že rozhodčí pravidla používá nesprávně, potom musí rozhodčí protest

předat vedoucímu turnaje nebo jeho zástupci. Rozhodnutí vedoucího

turnaje má vzhledem k pravidlům konečnou platnost. Hráč může

protestovat rovněž tehdy, pokud míní, že rozhodčí nahlásil faul

neoprávněně. V každém případě se partie zastaví až do zpracování

protestu. Všichni hráči musí respektovat dotaz soupeře, který zastavil hru, jestliže se přivolává organizátor turnaje, nebo když je požádán rozhodčí o kontrolu znění pravidel nebo o stvrzení jiným organizátorem turnaje. Pokud by dotaz nebyl respektován, může dojít k diskvalifikaci nebo ke ztrátě partie v důsledku “nesportovního chování”.

2.27 Dočasně zastavená hra.

—————————————

Rozhodčí může partii kdykoliv přerušit, pokud hráč podává protest, nebo pokud podle mínění rozhodčího v daném okamžiku není další vedení hry možné. Pokud partii ruší divák, lze partii zastavit až do doby, kdy bude divák vyveden (viz rovněž pravidlo 1.12).

2.28 Nesportovní chování.

————————————

Rozhodčí má právo a povinnost přesvědčit se, že žádný z hráčů nevyvíjí aktivity, které podle mínění rozhodčího jsou nesportovní povahy, působí tíživě, rušivě nebo škodlivě na ostatní hráče, na organizátory turnaje nebo na hosty, nebo na sport všeobecně. Rozhodčí nebo organizátoři turnaje mají v takovém případě právo každého hráče, který se chová nesportovně, s varováním nebo bez varování diskvalifikovat nebo potrestat. (Diskvalifikace rozhodčím může proběhnout v zásadě pouze po domluvě s vedoucím turnaje. Pokud vedoucí turnaje s diskvalifikací souhlasí, tak postižený hráč ještě může vedoucímu turnaje vysvětlit situaci ze svého pohledu.) (Pokud hráč k takovému chování přistoupil v té době, kdy nechal soupeři zřejmou vítěznou kouli, tak jako trest se dodatečná hra počítá za prohranou.) (Hráč může vzdát jen v poslední rozhodující hře - darovat poslední kouli).

3. Všeobecná pravidla Pocket kulečníku.

Tato pravidla se vztahují na veškeré hry Pocket kulečníku, pokud není zvláštními herními pravidly pro jednotlivé druhy her stanoveno jinak.

3.1 Stůl, koule, vybavení.

—————————————

Veškeré hry, popisované v těchto pravidlech, jsou určené pro stoly, koule a pro vybavení, pořízené podle standartu WPA Specifikací výbavy (WPA Equipment Specifications). (Pro evropské turnaje platí odpovídající specifikace EPBF - konkrétní specifikace pro stoly, koule a vybavení je možno si vyžádat u ředitele sportu pool ČMBS.)

3.2 Nastavení koulí.

——————————

Při nastavení koulí je potřeba používat trojúhelník. Nejpřednější koule musí ležet přesně na zadním bodě. Ostatní koule se musí sestavit za nejpřednější koulí a položit jedna k druhé tak, aby se dotýkaly.

3.3 Strčení bílé koule.

———————————

Pro korektní uskutečnění strku je nezbytné, aby měla bílá koule kontakt pouze s kůží. Pokud tato podmínka nebude splněna, jedná se o faul.

3.4 Nevnoření koule.

——————————

Pokud se hráči nepodaří korektním strkem vnořit kouli, jeho náběh tím končí a u stolu je jeho soupeř.

3.5 Rozstrkání.

———————

Následující postup se používá pro určení, který hráč má právo prvního rozehrání. Oba hráči použijí kouli o stejné velikosti a váze (přednostně dvě bílé koule, nebo jinak plné barevné). S libovolným opraveným postavením v čelním poli hrají oba hráči své koule na zadní mantinel a zpět k čelní části stolu. Jeden hráč po levé straně stolu od čelního bodu, druhý hráč po pravé straně. Ten hráč, jehož koule se ustaví do polohy co nejblíže vnitřní hraně čelního mantinelu, vyhrává rozehrání. Zahraná koule se musí nejméně jedenkrát dotknout zadního mantinelu. Doteky jiných mantinelů nejsou rozhodující, s výjimkou dříve jmenovaného mantinelu. Rozehrání se automaticky ztrácí, pokud (1) koule vběhne na hrací polovinu soupeře, (2) koule se nedotkne zadního mantinelu, (3) koule se vnoří, (4) koule vyskočí ze stolu, (5) koule se dotkne podélného mantinelu, (6) koule zůstane ležet v takové poloze, že se zastaví za nosem čelního mantinelu, nebo (7) koule se dotkne zadního mantinelu více než jedenkrát. Pokud se oba hráči dopustí chyby, nebo pokud rozhodčí nemůže stanovit, která koule leží blíž k mantinelu, potom se rozstrkání považuje za nerozhodné a musí se opakovat. (Pokud hráč hraje svoji kouli, potom musí soupeř svůj strk provést dříve, než koule hráče doběhne k zadnímu mantinelu, aby proběhlo souběžné rozstrkání. Pokud k tomu nedošlo a podle názoru rozhodčího soupeř strkal později, aby dosáhnul výhodu, je potřeba rozstrkání opakovat.).

3.6 Otvírací strk.

—————————

Otvírací strk se určuje buď rozstrkáním nebo losováním.

(Rozstrkání se vyžaduje pro turnaje a pro ostatní oficiální soutěže). Hráč, který vyhrál rozstrk nebo losování, může zvolit, zda otevírací strk provede sám, nebo jeho provedení ponechá na soupeři.

3.7 Bílá koule při otevíracím strku.

——————————————————

Otevírací strk proběhne při opravené poloze v čelním poli.

Barevné koule jsou rozestavené podle typu hrané hry. Hra se považuje

za otevřenou, jakmile se kůže dotkne bílé koule, nebo bílá přeběhne

za čelní čáru. (viz rovněž pravidlo 3.39).

3.8 Odchýlení bílé koule při otevíracím strku.

———————————————————————

Každé odchýlení nebo každé zastavení bílé koule se při rozehrávce hodnotí jako faul, pokud k tomu dojde po opuštění čelního pole a před stykem s barevnou koulí.Soupeř může hrát opravu polohy z čelního pole, nebo to nechá učinit druhého hráče (Výjimkou je hra “9-ball” = “Devítka”, viz pravidlo 5.3 Oprava polohy na celém stole). Musí se vydat varování, že druhý takový případ během partie znamená ztrátu partie (viz pravidlo 3.28).

3.9 Volná oprava polohy v čelním poli.

———————————————————

K této situaci dochází u speciálních typů her, při kterých se trestá opravou polohy v čelním poli pro soupeře, pokud hráč nechá bílou kouli spadnout do kapsy. Hráč oprávněný ke hře potom může bílou kouli volně umístit kamkoliv v čelním poli. Může hrát na libovolnou barevnou kouli, pokud tato koule svým středem leží na čelní čáře nebo za ní venku v hracím poli. Nemůže zahrát na žádnou kouli, která svým středem leží v čelním poli, leda že by nejdříve hrál bílou koulí ven z čelního pole a tato koule by potom na základě dotyku s mantinelem opět vběhla do čelního pole a zasáhla barevnou kouli, která se tam nachází. Střed koule (bod, kde se dotýká hrací plochy) rozhoduje, zda koule leží uvnitř nebo vně čelní plochy. Pokud hráč oprávněný ke hře nechtěně bílou kouli umístí mimo čelní plochu, potom jej o tom musí soupeř nebo rozhodčí před strkem informovat. Pokud soupeř hráče před strkem neinformuje, potom strk platí jako korektní. Pokud je hráč ale o nesprávném postavení bílé koule informován, musí její polohu korigovat. Pokud má hráč bílou kouli zcela a jasně mimo čelní plochu a přesto strká, jde o faul, bez ohledu na to, zda jej oznámí soupeř nebo rozhodčí. Jestliže má hráč volnou opravu polohy v čelním poli, potom je bílá koule opět ve hře tehdy, když hráč bílou rozehraje pomocí tága ven z čelního pole. Bílou kouli je možné umístit rukou, tágem, a tak dále. Jakmile je bílá koule podle výše uvedené definice opět ve hře, nesmí ji hráč nadále jiným způsobem ovlivňovat. Pokud by k tomu došlo, jedná se o faul. (viz rovněž pravidla 3.39)

3.10 Vnořené koule.

—————————

Koule se považuje za vnořenou, pokud v důsledku korektního strku spadne z hrací plochy do kapsy a tam zůstane. (Koule, která vypadne z automatického návratného zařízení stolu ven, se považuje za vnořenou). Koule, která z kapsy vyskočí zpátky na stůl, se za vnořenou nepovažuje. (viz rovněž pravidlo 3.19).

3.11 Poloha koule.

—————————

Poloha koule je určena tím, kde se nachází její střed.

3.12 Noha na podlaze.

——————————

Jde o faul, pokud hráč uskutečňuje strk a nemá při tom alespoň jednu nohu na podlaze. Obutí musí být normální ve vztahu k velikosti, formě a druhu oblečení.

3.13 Strky, při kterých se ještě nějaká koule pohybuje.

———————————————————————————

Je to faul, pokud hráč uskuteční strk, během kterého se ještě nějaká barevná nebo bílá koule pohybuje (i otáčející se koule je v pohybu).

3.14 Ukončení strku.

——————————

Strk se nepovažuje za dokončený (a není tak ani počítán), dokud se koule nezastaví (otáčející se koule je v pohybu). (To znamená, že na konci hry musejí být bílá a všechny ostatní koule v klidu).

3.15 Stanovení čelní čáry.

—————————————

Čelní pole obsahuje čelní čáru. Proto lze koulí hrát v tom případě, pokud se její střed nachází na čelní čáře a zvláštní herní pravidlo požaduje, že se koule mohou hrát jen při poloze mimo čelní pole. Právě tak musí bílá koule, pokud má ležet volně v čelním poli, být za čelní čárou. Nemůže ležet přímo na této čáře.

3.16 Všeobecné pravidlo, veškeré fauly.

———————————————————

Přestože se tresty za fauly od jednoho herního typu ke druhému typu odlišují, pro veškeré fauly platí následující pravidla:(1) náběh hráče končí, (2) u předcházejícího strku se do hodnocení nezapočítává žádná koule vnořená faulem a strk je neplatný, (3) veškeré faulem vnořené koule se znovu nasazují jen tehdy, pokud to dovolují zvláštní herní pravidla.

3.17 Žádný kontakt s barevnou koulí.

——————————————————

Je to faul, pokud bílá koule nenarazí do žádné správné barevné koule. Na odehrání koule se nepohlíží jako na její setkání. (výjimka: “Push-out - strk ven” 9-ball = Devítka”).

(Též se dovoluje před kontaktem s barevnou koulí hrát libovolně mnoho mantinelů.).

3.18 Korektní strk.

—————————

Hráč musí hrát bílou koulí proti korektní barevné kouli a v následku toho musí: (1) vnořit barevnou kouli, nebo (2) bílou nebo barevnou kouli poslat proti mantinelu, ledaže to zvláštní herní pravidla stanovují jinak. Pokud se tyto podmínky nesplní, jde o faul. (výjimka: “Push-out = strk ven” ve hře “9-ball = Devítka”) . (Dovoluje se před kontaktem s barevnou koulí hrát na libovolně mnoho mantinelů.).

3.19 Vnoření bílé koule.

————————————

Jde o faul, pokud se bílá koule následkem strku zahraje do kapsy. Pokud se bílá koule dotkne již vnořené koule (například pokud je kapsa plná), je to faul.

3.20 Faul dotekem koulí.

————————————

Je to faul, pokud se bílá nebo barevná koule prostrčí, dotkne nebo pohne něčím jiným (tělem, oděvem, křídou, pomocným tágem, špičkou tága) kromě kůže na špičce tága, která se může při provedení korektního strku dotknout bílé koule. Vždy pokud partii sleduje rozhodčí, musí se každá pohnutá barevná koule ponechat v její nové poloze a soupeř nemá právo, tuto kouli nechat vrátit zpět. (Porovnejte pravidlo 1.16)

3.21 Faul při opravě polohy.

——————————————

Dotyk barevné koule při opravě polohy je faul.

3.22 Faul prostrčením.

———————————

Pokud se bílá koule dotkne příslušné barevné koule před provedením strku, tak může hráč strkat ve směru barevné koule, za předpokladu, že ji svým tágem strčí a nikoliv posune. Pokud se tágo dotkne bílé koule během strku více než jedenkrát, anebo pokud je tágo v kontaktu s bílou koulí ještě po jejím dotyku na barevnou kouli, je to faul (viz pravidlo 2.20, o potrestání tohoto způsobu strku.). Pokud je nablízku třetí koule, je potřeba postupovat obezřetně, aby nedošlo s touto koulí k faulu podle první části tohoto pravidla. (“kontakt” ve smyslu tohoto pravidla znamená nový kontakt).

3.23 Faul tlačeného strku.

—————————————

Je to faul, pokud je bílá koule posunuta kůží a má s ní delší kontakt než jeden řádný strk. (Takové strky se obyčejně nazývají tlačené, prostrk.).

3.24 Faul v zodpovědnosti hráče.

————————————————

Hráč zodpovídá za křídy, pomocná tága, skluzy tága a další předměty nebo vybavení, které sebou přinesl, používá nebo u stolu využívá. Pokud nechá spadnout kousek křídy, nebo například odlomí vrchní část pomocného tága, potom jde o faul v tom případě, pokud se takový předmět dotkne koule ve hře (nebo v případě hry bez rozhodčího, jen bílé koule). (viz rovněž pravidlo 1.16.1).

3.25 Nekorektní zdvihání koulí

——————-—————————

Je to faul, pokud hráč zasáhne bílou kouli záměrně pod středem s tím cílem, aby ji nechal skočit, za účelem hry na uzavřenou kouli. K této situaci může dojít nedopatřením, potom se nehodnotí jako faul. Jde vždy o faul, pokud se například násada /kostice tága/ nebo špička během takového strku dotkne bílé koule. (Pokud se koule zahraje přes mantinel, nejde o faul, když koule po přeběhnutí mantinelu skočí zpátky, při uskutečnění jinak korektního strku.).

3.26 “Jump shots” = skákavé strky.

—————————————————

Je dovoleno bílou kouli zvednutým tágem tak strčit, že se nadzdvihne z hrací plochy a skočí, ledaže by to zvláštní herní pravidla výslovně zakazovala. Jakékoliv sklouznutí během takového “Jump-shots = skákavého strku” se hodnotí jako faul.

3.27 Koule, které vyskočí ze stolu.

—————————————————

Koule, které se po strku zastaví jinde než na hrací ploše (například na mantinelu, na rámu stolu, na podlaze, a tak dále) se považují za koule, které vyskočily ze stolu, pokud se vlastní silou vrátí na hrací plochu a pokud se při tom nedotknou ničeho, co nepatří ke stolu. Stůl sestává z částí, které jsou k němu pevně připojené. (Koule, která se dotkne něčeho, co ke stolu nepatří, například lampy, křídy na rámu stolu a na mantinelu, se přitom také považuje za kouli, která vyskočila ze stolu ven, i když se po kontaktu s těmito předměty vrátí na hrací plochu). Ve všech herních druzích Pocket kulečníku je faul, pokud bílá nebo barevná koule vyskočí ze stolu. Veškeré barevné koule, která vyskočí ze stolu, se znovu nasadí (kromě hry “9-ball = Devítka”), jakmile se všechny ostatní koule již nebudou nadále pohybovat. Pro opětovné nasazení bílé koule se podívejte na zvláštní herní pravidla jednotlivých druhů her.

3.28 Zvláštní trest za úmyslný faul.

——————————————————

Bílá koule se nesmí ve hře pohnout ničím jiným (například násadou, špičkou a tak dále), kromě kůže na špičce tága. Zatímco se takový kontakt hodnotí podle pravidla 3.19 jako faul, může rozhodčí, pokud usoudí, že k pohnutí došlo úmyslně, hráče jedenkrát během partie varovat, že další takové narušení povede ke ztrátě hry. Pokud dojde k dalšímu tomuto úmyslnému pohnutí, tak se partie ukončí. (Přerušení partie se má uskutečnit po rozmluvě s vedoucím turnaje.).

3.29 Jednofaulová hranice.

—————————————

Hráč se může dopustit jen jednoho faulu, ledaže by to zvláštní herní pravidla předepisovala jinak. Pokud by bylo možné použít různé tresty, tak nejtěžší z hrozících trestů stanoví, jaký faul se započítá.

3.30 Koule, které se nenadále pohnou.

——————————————————

Pokud se koule na místě pohne, otočí, nebo se nějakým způsobem a postupem “sama hýbe” tak koule zůstane v té poloze, kterou zaujala a hra pokračuje dál. Koule ležící blízko otvoru, která “sama” spadla do otvoru, když nejméně 5 sekund ležela, se položí co nejblíže její původní poloze a hra pokračuje dál. Pokud koule “sama” spadne do otvoru, když na ni hráč hraje, jakmile bílá koule přeběhla místo, na kterém leží barevná koule a nezasáhla ji, potom se obě koule, bílá i barevná, položí opět do jejich poloh před strkem a hráč musí strk uskutečnit znovu. Veškeré ostatní koule, které se v souvislosti s tímto strkem pohnuly, se musejí před opakováním strku položit do jejich původních poloh. (viz rovněž pravidla 2.18 a 3.34).

3.31 Opětovné nasazení koulí.

——————————————

Pokud zvláštní herní pravidla dovolují opětovné nasazení koulí, potom se koule nasazují, po dokončení strku, na podélnou čáru. Jedna jediná koule se nasadí na zadní bod, pokud je potřeba opětovně nasadit více koulí, potom se nasazují na podélnou čáru v řadě podle pořadí, první koule přijde na zadní bod a další koule za ní ve směru k zadnímu mantinelu.

Pokud koule, které leží přímo na anebo v blízkosti zadního bodu a podélné čáry, brání nasazování, potom se koule nasazují na podélnou čáru co nejblíže k zadnímu bodu, aniž by při tom došlo k pohnutí koulí, které se tam nacházejí. Opětovně nasazované koule se musejí pokládat co nejblíže nebo těsně (podle mínění rozhodčího) ke koulím tam již ležícím, s výjimkou bílé koule přerušující stavbu. Koule, které je potřeba opětovně nasadit k bílé kouli, musejí ležet co nejblíže, ale nesmí ležet těsně. Pokud na podélné čáře mezi zadním bodem a zadním mantinelem není pro opětovné nasazované koule dostatek místa, potom se tyto koule nasazují na myšlené prodloužení podélné čáry (mezi zadní a střední bod), co nejblíže k zadnímu bodu. Přitom se dodržuje pořadí, jako při opětovném nasazování za zadní bod. (Rozhodčí se má vždy co nejlépe věnovat pokud možno nejtěsnějšímu sestavení koulí k ostatním barevným koulím.).

3.32 Zaklíněné koule.

——————————

Pokud se dvě nebo více koulí nějakým způsobem v kapse zaklíní, takže jedna nebo více jich visí ve vzduchu, potom má polohu koulí přezkoušet rozhodčí a má postupovat následovně: Na koule je potřeba se podívat rovnou shora. Každá koule, která podle mínění rozhodčího spadá přímo do otvoru, se počítá jako vnořená. Každá koule, která podle mínění rozhodčího spadá na plochu stolu, se počítá jako nevnořená. Koule se potom rozestaví podle názoru rozhodčího a hra pokračuje podle příslušných herních pravidel, jako kdyby k situaci se zaklíněním koulí nedošlo.

3.33 Dodatečně vnořená koule.

——————————————

Pokud hráč uskuteční korektní strk, započítávaný do vyhodnocení, při kterém spadne jedna nebo více barevných koulí, navíc kromě koule nebo koulí oznámených, zamýšlených nebo počítaných, potom se tyto dodatečně vnořené koule počítají podle pravidel právě probíhající hry.

3.34 Rušení z venku.

——————————

Pokud se během hry nezúčastněná třetí osoba dotkne koulí (anebo vrazí do hráče tak, že se tím přímo ovlivní hra), potom se koule ihned po vyrušení položí co nejblíže původní poloze a hra pokračuje dál, aniž by byl hráč poškozen. Pokud je hra vedená (rozhodčím), potom rozhodčí koule znovu nasadí. Toto pravidlo se vztahuje i na rušení v důsledku “vyšší moci”, jako je například zemětřesení, hurikán, pád lampy nad stolem, výpadek elektrického proudu a tak dále. Pokud koule nelze vrátit do jejich původního místa, potom se hra zahájí znovu, přičemž hru rozehrává ten, kdo i původně začínal. Tato pravidla se nevztahují na hru 14/1 - nekonečná, kde hra sestává ze dvou bezprostředně za sebou následujících her (“Bretter”), současná hra se přeruší a vystaví se zcela nový trojúhelník. Je potřeba naplnit všechny požadavky otevírajícího strku (hráči znovu rozehrávají). Započítávání pokračuje s tím výsledkem, jaký byl k době rušení.

3.35 Právo rozehrání další hry.

———————————————

V partii, ve které se nehraje takzvaná “rychlá hra” (například) “9-ball”,”8-ball” a tak dále), začíná vítěz jedné hry tu další. Vedoucí turnaje může před zahájením turnaje oznámit následující alternativní možnosti (1) hráči zahajují střídavě, (2) začíná prohrávající, (3) začíná hráč vedoucí na body. (Výjimka: 8-ball, viz pravidlo 4.4)

3.36 Náběh.

—————

Během hry se hráči střídají v náběhu u stolu. Náběh skončí, pokud se hráči buďto nepodaří korektně vnořit kouli, nebo pokud dojde k faulu. Pokud náběh skončí bez faulu, následující hráč musí pozici přijmout takovou jaká je.

3.37 Barevné koule těsně na mantinelu, nebo na bílé kouli.

————————————————————————————

Toto pravidlo se vztahuje na každý strk, při kterém je první kontakt bílé koule s barevnou koulí, která leží těsně na mantinelu nebo na samotné bílé. Jakmile se bílá koule dotkne těsně ležící barevné koule, potom se musí buďto (1) koule vnořit, (2) bílá koule naběhnout na mantinel, (3) barevná koule naběhnout na mantinel, (3) barevná koule naběhnout na mantinel (nikoliv jenom od mantinelu, na kterém leží), nebo (4) nějaká jiná barevná koule musí naběhnout na mantinel, která na tomto mantinelu ještě nebyla těsně položená. Nenaplnění nejméně jedné z těchto podmínek znamená faul. (Upozornění: 14/1 a další zvláštní pravidla dovolují dodatečné podmínky a předpoklady k tomuto pravidlu, podívejte se do zvláštních herních pravidel.). Barevná koule se nebude považovat za těsně ležící na mantinelu, dokud se před strkem neprozkoumá a neoznámí, buďto rozhodčím nebo hráčem. (Pokud těsně ležící koule běží zpátky ke stejnému mantinelu, poté když se dotkla jiné barevné koule, není to faul.).

3.38 Hra z čelního pole.

————————————

Pokud hráč hraje opravu polohy z čelního pole, potom musí nejdříve bílou kouli rozehrát ven z čelního pole, dříve než se dotkne mantinelu nebo barevné koule. Pokud hráč tuto podmínku nesplní, tak dojde k faulu, jestliže hru řídí rozhodčí. Pokud se hraje bez rozhodčího, může soupeř buďto faul nechat platit, nebo nechá hráče strk opakovat v původním tvaru (přičemž se žádný faul neočekává). Výjimka: Pokud barevná koule leží na čelní čáře nebo mimo čelní pole (a tak je možné s ní hrát), ale leží tak blízko čelní čáry, že se jí bílá koule dotkne, dříve než opustí čelní pole. Takový strk je korektní. Pokud při opravě polohy v čelním poli, když se hráč pokouší o dovolený strk, bílá koule nedopatřením přímo zasáhne kouli v čelním poli a potom (bílá koule) z čelního pole vyběhne, je to faul. Pokud hráč při opravě polohy v čelním poli nedopatřením zahraje barevnou kouli, potom soupeř může zvolit: buďto nechá faul platit a má volnou opravu polohy, nebo nechá hráče strk v původní formě zopakovat. (V tomto případě soupeř žádný faul nezaznamenává.) (K této situaci může dojít jen ve hře 14/1, poté co se bílá koule vnořila nebo byla zahnána ze stolu, nebo po otevíracím strku ve hře 8-ball.).Pokud hráč v těchto podmínkách úmyslně pohne koulemi v čelním poli, jde o nesportovní chování. (Viz rovněž pravidla 3.9 a 3.38.).

3.39 Faul s bílou koulí.

————————————

Během opravy polohy s bílou koulí může hráč použít svoje ruce, nebo jakýkoliv díl tága (včetně kůže), pro ustavení polohy bílé koule. Jakmile bílá koule leží ve své poloze, je každý /strk / pohyb, při kterém dojde k dotyku bílé koule, faul, pokud strk není korektní. (Viz rovněž pravidla 3.9 a 3.38 ).

3.40 Rušení.

——————

Pokud hráč, který není u stolu, rozptyluje nebo ruší soupeře v jeho hře, je to faul. Pokud hráč strká nebo pohybuje koulemi, ačkoliv není v náběhu, hodnotí se to jako rušení. (Pokud se hráč dopustí faulu ve smyslu pravidla 3.40, lze to hodnotit jako nesportovní chování.).

3.41 Pomocné prostředky.

————————————

Hráč má zakázáno používat kouli, trojúhelník nebo jakékoliv jiné zařízení, pro měření, zda bílá nebo barevná koule projde mezerou nebo podobně. K měření lze použít pouze tágo, pokud jej má hráč v rukou. Jinak jde o faul a o provinění proti sportovnímu chování. (Viz rovněž pravidla 1.3, 1.4, a 2.15.) (Je dovoleno nechat ležet tágo a pomocné tágo na stole, pokud se nepoužívá k zaměřování. O tom rozhoduje rozhodčí.).

3.42 Nekorektní značení.

————————————

Pokud hráč úmyslně jakkoliv označuje stůl, pro pomoc při strku, rovněž s použitím navlhčování plátna, umísťováním křídy na mantinel nebo jinak, je to faul. Když hráč označení stolu před strkem odstraní, nedostane žádný trest.

4. 8-ball = “Osmička” (Standardní světová pravidla)

Používají se standardní pravidla Pocket kulečníku, pokud se zde nestanoví výslovně jinak.

4.1 Cíl hry.

——————

8-ball je hra s oznamováním, která se hraje s 15 očíslovanými barevnými koulemi a s bílou koulí. Jeden hráč hraje s koulemi ve skupině 1 - 7 (plné), zatímco soupeř hraje s koulemi 9 - 15 (půlené). Hráč, který nejdříve korektním způsobem a postupem vnoří koule své skupiny a potom kouli “8”, ten vyhrává hru.

4.2 Oznámení.

——————

Při hře s oznámením se nemusí oznamovat zřejmé koule do kapsy. Soupeř má právo se poptat, která koule se bude hrát do kapsy, pokud v tom nemá jistotu. Strky přes mantinely a kombinační strky se nepovažují za zřejmé a musí se (koule a kapsy) oznamovat. Při oznamování není nikdy nutné podávat podrobnosti, jako je počet mantinelů, karambolů a tak dále. Veškeré koule, vnořené faulem, zůstávají v kapsách, ať patří hráči nebo soupeři. Při otevíracím strku není potřeba nic oznamovat. Hráč zůstává u stolu, pokud otevíracím strkem korektně vnořil kouli.

4.3 Stavba koulí.

————————

Koule se staví pomocí trojúhelníku, nejpřednější koule trojúhelníku leží na zadním bodě a na zadních okrajích jsou právě jedna koule plná a jedna půlená.

4.4 Střídavé právo podání.

—————————————

Vítěz rozstrku má možnost otevřít první hru. V průběhu jednotlivých soutěžních zápasů se právo rozstřelu mění po každé hře. (Hráč může svoje právo podání kdykoliv odevzdat svému soupeři.).

4.5 Faul při skákavém strku (Jumpshot) a při horním strku (Kopfstoß).

——————————————————————————————————

Pokud je v platnosti pravidlo “Faul jen s bílou”, pokud hru nevede žádný rozhodčí, potom musí hráč vědět, že se považuje za faul, pokud během skákavého strku, obloukového strku nebo horního strku se dostane do pohybu koule, na kterou se nemá hrát, následkem pokusu hrát přes ní nebo okolo ní (je jedno, zda se koule uvede do pohybu rukou, tágem, pomocným tágem, nebo prostrčením).

4.6 Korektní otevírací strk (definice).

———————————————————

Pro uskutečnění korektního otevíracího strku musí otevírající

hráč (s opravou polohy v čelním poli) buďto (1) vnořit kouli nebo

(2) nejméně čtyři barevné koule nechat naběhnout na mantinel. Pokud

by k tomu nedošlo, potom se dopustil faulu a soupeř může (1)

přijmout takovou polohu a hrát dál nebo (2) nechat koule znovu

postavit a sám uskutečnit otevírací strk, nebo nechat soupeře tento

strk zahrát.

4.7 Bílá padne při korektním otevíracím strku.

———————————————————————

Pokud hráči při korektním otevíracím strku padne bílá koule, (1) všechny vnořené barevné koule zůstávají v kapsách (s výjimkou koule “8”, viz pravidlo 4.7), (2) vznikne faul a

(3) stůl je otevřený.

UPOZORNĚNÍ: Soupeř má opravu polohy v čelním poli a nemůže přímo hrát na žádnou kouli, která se v čelním poli nachází, ledaže by bílá koule nejdříve opustila čelní pole a potom se tam vrátila zpět k zasažení koule. (Pokud by bílá koule při jinak korektním strku padla do kapsy nebo vyskočila ze stolu, nemůže hráč nechat nic znovu nastavit.).

4.8 Barevná koule vyskočí při otevíracím strku ze stolu.

————————————————————————————

Pokud hráč při jeho otevíracím strku zahraje barevnou kouli ze stolu, je to faul a soupeř může (1) přijmout polohu koulí a hrát dál nebo (2) položit bílou kouli do čelního pole. (Viz rovněž pravidlo 4.18).

4.9 Koule “8” padne při otevíracím strku.

————————————————————

Pokud se během otevíracího strku vnoří koule “8”, tak může rozstřelující hráč požadovat nové nastavení nebo nové nasazení “8” a sám tak hraje dál. Pokud při otevíracím strku padnou bílá koule a koule “8”, potom může soupeř nechat nově nastavit nebo nově nasadit “8” a dál hraje z čelního pole.

4.10 Otevřený stůl (definice).

———————————————

Stůl je “otevřený”, pokud ještě nejsou skupiny koulí (plné a půlené) přidělené hráčům. Pokud je stůl otevřený, povoluje se pomocí půlené koule vnořit plnou a naopak. Upozornění: bezprostředně po uskutečnění otevíracího strku je stůl nadále otevřený. Pokud je stůl otevřený, povoluje se pomocí plné nebo půlené koule nebo pomocí koule číslo “8” vnořit oznámenou plnou nebo půlenou kouli. Pokud je stůl otevřený a první zahranou koulí je “8”, potom nelze vnořit žádnou plnou nebo půlenou kouli ve prospěch hráče. Hráč potom odevzdá náběh. Veškeré vnořené koule zůstávají v kapsách. Následující hráč přichází ke stolu a volí svou číselnou řadu. Při otevřeném stolu zůstávají veškeré nekorektně vnořené koule v kapsách. (Pokud hráč vnořil všechny koule jedné barvy z rozstřelu, může volit buďto jinou barvu nebo kouli “8”).

4.11 Volba skupiny.

—————————

Volba skupiny se při otevíracím strku neuskuteční, zvláště tehdy ne, když padnou koule obou barev. STUL JE STÁLE OTEVŘENY PO OTEVÍRACÍM STRKU. Skupina se určí tehdy, když hráč oznámenou kouli po otevíracím strku vnoří.

4.12 Korektní strk (definice).

———————————————

Při každém strku (s výjimkou otevíracího strku a když je stůl otevřený) musí hráč nejdříve zasáhnout kouli své barevné skupiny a potom (1) vnořit barevnou kouli nebo (2) bílou či jakoukoliv barevnou kouli nechat naběhnout na mantinel. UPOZORNĚNÍ: Povoluje

se, aby hráč svou vlastní kouli hrál přes mantinel, ale musí po doteku bílé koule s barevnou koulí nějakou vnořit, nebo bílou nebo barevnou kouli nechat naběhnout na mantinel.

4.13 Hra na jistotu.

——————————

Z důvodů taktiky může hráč svoje koule úmyslně vnořit, ale svůj náběh chtít přesto ukončit, tím, že se před strkem oznámí “Sicherheit = jistota”. Na strk na jistotu se pohlíží jako na korektní strk. Pokud chce hráč se strkem na jistotu vnořit kouli, potom musí před strkem soupeři oznámit “Sicherheit - jistota”. Pokud tak neučiní a koule hráče se vnoří, musí hráč hrát dál. Veškeré koule, vnořené při “Sicherheit - jistota” zůstávají v kapsách.

4.14 Hodnocení.

———————

Hráč může pokračovat ve hře tak dlouho, dokud nezkazí korektní vnoření koule své skupiny. Jakmile hráč vnořil všechny koule své skupiny, může hrát na kouli “8”. (to znamená tehdy, když jsou vnořené všechny koule hráče, a je jedno, zda to uskutečnil sám nebo ne.).

4.15 Trest po faulu.

——————————

Soupeř má volnou opravu bílé po celém stole (Nemusí hrát z čelního pole, s výjimkou faulu po otevíracím strku). Toto pravidlo odrazuje hráče od zahrání úmyslného faulu, protože tak poskytuje soupeři výhodu. Při volné opravě na celém stole může hráč bílou kouli rukou nebo libovolnou částí tága (včetně kůže) položit tam, kam si přeje (pokud je to nutné, tak více než jednou). Když bílá koule leží na místě, potom se každé strčení, při kterém se bílá uvede do pohybu, považuje za faul, pokud nejde o korektní strk.

4.16 Kombinační strky

---------------------------------

Kombinační strky se povolují, ale koule “8” se nesmí hrát jako první, kromě toho, když je stůl otevřený. (Pokud hráč hraje kombinační strk, tak musí nejdříve zasáhnout kouli své barvy.).

4.17 Nekorektně vnořené koule.

———————————————

Koule je vnořená nekorektně, pokud (1) během strku došlo k faulu nebo (2) koule se nevnořila do oznámeného otvoru nebo (3) před strkem bylo oznámeno “Sicherheit = jistota”. Nekorektně vnořené koule zůstávají v kapsách.

4.18 Barevné koule, které vyskočí ze stolu.

—————————————————————

Pokud barevná koule vyskočí ze stolu, je to faul a náběh hráče končí. Pokud ze stolu vyskočí koule “8”, ztrácí se hra. Jakékoliv koule, které vyskočily ze stolu, se opětovně nasazují dle pořadí.

4.19 Hra na “8”.

————————

Pokud se hraje na “8”, neznamená faul nebo vnoření bílé koule ztrátu hry, ledaže by se koule “8” vnořila nebo vyskočila ze stolu. Následující hráč má opravu polohy na celém stole. Upozornění: kouli “8” nelze vnořit a ukončit hru kombinačním strkem.

4.20 Ztráta hry.

————————

Hráč ztrácí hru, pokud dojde k některé z následujících událostí:

  1. zahraje faul, při kterém se utopí koule “8”(výjimka: podívejte se na pád“8”při otevíracím strku).
  2. pokud hráč vnoří kouli “8” při stejném strku, při kterém vnořuje

poslední barevnou kouli.

(c) pokud hráč nechá kouli “8” vyskočit ze stolu.

(d) pokud hráč vnoří kouli “8” do jiné než oznámené kapsy.

(e) pokud hráč vnoří kouli “8” dříve, než je oprávněn na ni hrát.

UPOZORNÉNÍ: Veškerá provinění je potřeba oznámit před uskutečněním následujícího strku, jinak se na ně hledí jako na neexistující. (Pokud se koule “8” vnoří strkem na jistotu, tak se hra ztrácí. Stejně to platí, když se “8” vnoří strkem následujícím po rozstřelu, ačkoliv na stole jsou ještě koule obou barev.).

4.21 Patová situace.

——————————

Pokud po třech za sebou následujících strcích obou hráčů (celkem 6 strků) je jasné, že žádný z hráčů se doopravdy nepokouší vyhrát hru (podle rozhodnutí rozhodčího, nebo při hře bez rozhodčího na základě souhlasu obou hráčů), když by zahrání koule zřejmě vedlo ke ztrátě hry, potom partii znovu zahájí ten hráč, který ji začínal. Toto pravidlo lze použít jen v tom případě, kdy se na stole nacházejí jen dvě barevné koule a koule “8”.

UPOZORNĚNÍ: Tři po sobě následující fauly neznamenají ztrátu hry. (Rozhodčí může rozhodnout na nerozhodný stav, je jedno, kolik koulí se na stole nachází.) (Rozhodčí musí svůj názor, že vyhodnotí hru jako nerozhodnou, oznámit 6 strků předem.) (Pokud jeden z hráčů se ještě pokouší hru vyhrát, nemůže se partie vyhodnotit jako nerozhodná.).

5. 9-ball= “Devítka” (Standardní světová pravidla)

Používají se standardní pravidla Pocket kulečníku, pokud se zde nestanoví výslovně jinak.

5.1 Cíl hry.

——————

Hra 9-ball (Devítka) se hraje s devíti očíslovanými barevnými koulemi (čísla 1 - 9) a s bílou koulí. Při každém strku se musí nejdříve zahrát do koule s nejnižším číslem na stole. Pokud hráč korektně utápí koule, zůstává tak dlouho u stolu, dokud nepromarní kouli,dokud

se nedopustí faulu,nebo dokud nevnoří kouli “9” a tím nezvítězí. Po chybném strku musí soupeř pokračovat ve hře z polohy,ve které je bílá koule. Po faulu má soupeř volnou opravu bílé po celém stole. Nemusí nic oznamovat. Partie končí tehdy, když jeden hráč vyhraje stanovený počet her.

Obrázek 3:

5.2 Nastavení koulí.

——————————

Barevné koule jsou v kosočtverečném uspořádání, přitom koule “1” na vrcholu koulí leží na zadním bodě a koule “9” je uprostřed. Ostatní koule mohou být uspořádané jakkoliv. Všechny koule musejí ležet co nejblíže u sebe. Hra začíná opravou polohy bílé koule v čelním poli.

5.3 Korektní otevírací strk.

——————————————

Pravidla pro korektní uskutečnění otevíracího strku jsou stejná,

jako pro ostatní pravidelné strky, s těmito výjimkami:

(a) Otevírající hráč musí nejdříve zasáhnout kouli “1” a s ní buďto vnořit kouli nebo nejméně čtyři barevné koule nechat naběhnout na mantinel.

(b) Pokud bílá koule padne do kapsy nebo vyskočí ze stolu, nebo pokud nedojde k naplnění podmínek otevíracího strku, je to faul a následující hráč má volnou opravu bílé koule po celém stole.

(c) Pokud při otevíracím strku vyskočí barevná koule ze stolu, je to

faul a následující hráč má volnou opravu polohy na celém stole. Barevná koule se znovu nenasazuje (Výjimka: koule “9” se znovu nasadí, pokud by vyskočila ze stolu, nebo spadla do kapsy.)

5.4 Push-out - vystrčení ven.

——————————————

Ten hráč, který je bezprostředně po korektním otevíracím strku v náběhu, může hrát

“push-out”, pro zkoušení, zda může položit bílou kouli do vhodnější pozice pro následující možnosti volby. Při “push-out” se nemusí bílá koule dotknou žádné barevné koule žádného mantinelu, ale veškeré ostatní typy faulů zůstávají v platnosti. Hráč musí “push-out” před strkem oznámit, jinak se strk považuje za normálně provedený. Jakékoliv koule, vnořené během “push-out” se nepočítají a zůstávají v kapsách (s výjimkou koule “9”). Po korektním “push-out” může soupeř dále hrát z polohy, do které hráč bílou kouli zahrál, nebo může strk vrátit protihráči, který “push-out” hrál. Na “push-out” se nepohlíží jako na faul, pokud se neporuší žádné pravidlo (kromě 5.7 a 5.8). Nekorektní “push-out” se podle typu faulu vyhodnotí jako faul. Po faulu během otevíracího strku nelze hrát žádný “push-out”.

5.6 Fauly.

—————

Pokud se hráč dopustí faulu, jeho náběh končí a žádná s faulem vnořených koulí se znovu nenasazuje (výjimka: pokud se vnoří koule “9” znovu se nasadí). Následující hráč může bílou kouli umístit kam chce. Pokud se hráč při strku dopustí více faulů, potom se tyto fauly vyhodnocují jako jeden faul.

5.7 Chybná koule.

————————

Pokud koule, kterou bílá koule zasáhne nejdříve, není ta s nejnižším číslem na stole, je to faul.

5.8 Žádný mantinel.

——————————

Pokud se nevnoří žádná barevná koule a pokud žádná barevná nebo bílá koule po karambolu nenaběhne na mantinel, je to faul.

5.9 Volná oprava polohy.

————————————

Pokud má hráč volnou opravu polohy, může umístit bílou kouli kamkoliv po celém stole, s výjimkou těsného umístění k barevné kouli. Může bílou kouli tak dlouho přemísťovat, dokud neuskuteční svůj strk.

5.10 Barevné koule, které vyskočily ze stolu.

——————————————————————

Barevné koule, které vyskočí ze stolu se ponechávají mimo hru

(Výjimka: pokud ze stolu vyskočí koule “9”,znovu se nasadí na zadní

bod) a hraje se dál.

5.11 Fauly při “Jumpshot = skákavý strk” a “kopfstoß = horní strk”.

——————————————————————————————————

Pokud se hra hraje bez rozhodčího, je to faul, když při skákavém strku, strku do oblouku nebo horním strku se pohne koule následkem pokusu hrát přes ní nebo okolo ní (je jedno, zda se koule pohne rukou, tágem, pomocným tágem nebo prostrčením).

5.12 Tři za sebou následující fauly.

——————————————————

Pokud se hráč dopustí tří faulů ve třech následujících strcích (nábězích) , aniž by mezi tím zahrál korektní strk, potom ztrácí hru. Tyto tři fauly musejí patřit do jedné hry. Mezi druhým a třetím faulem se musí vydat varování. Náběh hráče začíná v okamžiku, ve kterém je hráči dovoleno hrát strk, a končí v okamžiku, ve kterém hráč udělá chybu, zahraje faul nebo když zvítězí, nebo pokud udělá faul mezi dvěma strky. (Faul při rozstřelu se počítá do třífaulového

trestu.).

5.13 Konec hry.

———————

Hra začíná, jakmile bílá koule při otevíracím strku opustí čelní pole. Při otevíracím strku se musí zahrát koule “1”. Hra končí, jakmile se “9” korektním strkem vnoří, nebo pokud se hráč v důsledku vážného prohřešku proti těmto pravidlům vyhodnotí jako poražený. (Hra neskončí, dokud všechny koule nejsou v klidu.) (Hra končí, pokud se jeden z hráčů dopustí třetího faulu za sebou.).

6. 14/1 - endlos = 14/1- nekonečná (Standardní světová pravidla)

Používají se standardní pravidla Pocket kulečníku, pokud se zde nestanoví výslovně jinak.

6.1 Cíl hry.

——————

Hra 14/1 je hra s oznamováním. Hráč musí oznámit kouli a kapsu. Hráč dostane za každou oznámenou a korektně vnořenou kouli bod a může hrát tak dlouho, dokud potápí koule nebo dokud nezahraje faul. Hráč může vnořit 14 koulí, ale než zahraje patnáctou koulí (poslední, která na stole je), tak se opět 14 koulí postaví tak jako původně, přičemž místo nejpřednější koule zůstává volné. Hráč potom zkusí patnáctou kouli vnořit tak, že se nastavené koule uvolní a bude s nimi dále hrát. Hráč, který první dosáhne předem stanovený počet bodů (běžně 150 při velkých turnajích, ale jakýchkoliv jiný počet při hrách ve volném čase), ten hráč ve hře zvítězí.

6.2 Hráči.

—————

Hrají dva hráči nebo dvě družstva.

6.3 Použité koule.

—————————

Standardní sada barevných koulí čís. 1 - 15 plus bílá koule.

6.4 Nastavení.

——————

Staví se běžný trojúhelník, přičemž nejpřednější koule leží na zadním bodě, koule “1” na pravé a koule “5” na levé straně stavějících hráčů. Ostatní koule se mohou stavět libovolně, a musejí se dotýkat svých sousedících koulí.

6.5 Vyhodnocení.

————————

Každá korektně vnořená koule přinese hráči bod.

6.6 Rozehrání.

———————

Začínající hráč musí buďto (1) oznámit kouli a kapsu a kouli potom do této kapsy zahrát nebo (2) bílou kouli a dvě barevné koule zahrát na mantinel. Pokud se to hráči nezdaří, aby splnil některou z těchto dvou podmínek, nesplnil podmínky rozehrání. Za každé takové nedopatření dostane hráč dva záporné body jako trest. Navíc má soupeř možnost volby, (1) polohu přijmout nebo (2) koule znovu nastavit a nechat hráče znovu rozstřelit. Tato možnost zůstává tak dlouho, dokud nedojde k dodržení otevíracích podmínek, nebo pokud soupeř polohu nepřijme. Třífaulový trest se při chybách otevíracího strku nepoužívá. Pokud hráči při jinak korektním otevíracím strku padne bílá koule, je to faul a dostane jeden záporný bod. Tento faul se počítá do třífaulového trestu. Soupeř dostane opravu polohy z čelního pole, barevné koule zůstávají tak, jak leží. (Na kouli, která padne do kapsy se pohlíží, jako by naběhla na mantinel.) (Pokud soupeř požaduje, aby hráč uskutečnil nový otevírací strk, jde stále o to samé podání.).

6.7 Herní pravidla.

—————————

1. Korektně vnořená koule opravňuje hráče k tomu, aby zůstal u stolu, dokud se mu daří oznámenou kouli korektně vnořit. Hráč může hrát na libovolnou kouli, musí ale kouli a otvor předem oznámit. Nemusí oznamovat žádné podrobnosti jako jsou kombinace, mantinely a tak dále (cokoliv je myslitelné). Každá korektním strkem navíc vnořená koule se počítá jako další bod pro hráče.

2. Při každém strku se musí bílá koule dotknout barevné a potom (1) musí koule padnout nebo (2) musí bílá nebo jakákoliv barevná koule naběhnout na mantinel. Pokud se tyto podmínky nesplní, je to faul. Pokud barevná koule neleží těsně, ale ve vzdálenosti do jedné šířky koule mantinelu (pokud je to nezbytné, přeměří rozhodčí), potom hráč může na tuto kouli hrát nejvíce dvakrát “Sicherheit = jistotu”. Pokud tak učiní, potom se koule při dalším strku hráče považuje za ležící těsně na mantinelu. Potom se využijí pravidla pro “těsně ležící koule”, jestliže se hráč rozhodne svým strkem uvést tuto kouli do pohybu jako první. (UPOZORNĚNÍ: Pokud hráč ve svém posledním náběhu, před zahráním této koule zahraje faul, potom na tuto kouli může zahrát jen jednu povolenou “Sicherheit = jistotu”. Potom musí při hře na tuto kouli hrát podle pravidel o “těsně ležící kouli”. Pokud si tak nebude počínat, může se stát, že se dopustí tří za sebou následujících faulů a dostane příslušný trest, navíc vedle odebrání bodu za každý faul. Potom se nastaví všech 15 koulí a hráč, který byl potrestán, musí uskutečnit otevírací strk se stejnými podmínkami, jako na začátku.) (Pokud barevná koule leží do vzdálenosti v rozměru jedné koule od mantinelu, potom na ni může hrát každý hráč nejvýše dvakrát “roll-up = vykutálení ven”. Potřetí se to počítá jako tři fauly. Kombinace mezi “roll-up” a ostatními fauly se hodnotí příslušným způsobem.).

3. Jakmile se vnoří 14. koule, potom se partie na okamžik s 15. koulí na stole zastaví, 14 koulí se nastaví jako na začátku, přičemž místo na zadním bodě zůstává prázdné. Hráč potom pokračuje tak, aby 15. kouli (neboli “breakball”) vnořil tak, aby bílá koule následně vběhla do trojúhelníku a uvolnila tam ležící koule k další hře. Hráč ale nemusí hrát na 15. kouli. Může hrát na libovolnou kouli. Pokud se 15. koule vnoří spolu se 14. koulí, viz obrázek č.4.

4. Hráč může oznámit (“Sicherheit = jistota” (z důvodů obrany). Hra na jistotu je dovolená, ale musí probíhat podle stanovených pravidel. Náběh hráče se po korektním strku na jistotu skončí a vnoření koule se nebudou hodnotit. Každá koule, vnořená s oznámením na jistotu se znovu nastaví.

5. Hráč nesmí žádnou kouli chytat, dotýkat se jí nebo jakkoliv narušovat, pokud běží na trojúhelník nebo na otvor (rovněž nesmí držet ruku na otvoru). Pokud by to přeci jenom učinil, je to zvláštní úmyslný faul a odečte se mu jeden bod za faul a dalších 15 dodatečných bodů, celkem 16 bodů. Následující hráč může potom (1) přijmout polohu koulí tak jak jsou a s opravou polohy z čelního pole hrát dál nebo (2) nechat koule znovu nastavit a nechat soupeře hrát otevírací strk za stejných podmínek, jako na začátku.

6. Pokud 15. koule (nevnořená) anebo bílá koule brání nastavení, podívejte se do následujícího obrázku č. 4, jak má nastavení koulí proběhnout. (Proškrtaná *** políčka v obrázku znamenají takové situace, kdy nedochází k žádnému narušení, obě koule zůstávají na svých místech).

Obrázek 4: Hra 14/1 - Co je potřeba udělat, když ...?

Bílá koule je:

15. koule je:
   

V trojúhelníku
   

Není v trojúhelníku

Není na rozstřelovém

Bodě*
   

Je na rozstřelovém

Bodě*

V trojúhelníku
   

15. koule: zadní bod

Bílá: rozstřelové pole
   

15. koule: horní bod

Bílá: zůstává v pozici
   

15. koule: střední bod

Bílá: zůstává v pozici

V kapse
   

15.koule: zadní bod

Bílá: rozstřelové pole
   

15. koule: zadní bod

Bílá: zůstává v pozici
   

15. koule: zadní bod

Bílá: zůstává v pozici

V rozstřelovém poli

Není na rozstř. Bodě*
   

15. koule: v pozici

Bílá: horní bod
   

*******
   

*******

Není v rozstřel. Poli

Není v trojúhelníku
   

15. koule: v pozici

Bílá: rozstřelové pole
   

*******
   

*******

Je na rostřel. Bodě*
   

15.koule: v pozici

Bílá: na střední bod
   

*******
   

*******

7. Pokud má hráč opravu polohy v čelním poli (například potom, co soupeř vnořil bílou kouli), a všechny koule jsou v čelním poli,potom se na požadavek hráče ta koule, která je nejblíže čelní čáry, položí na zadní bod. Pokud jsou dvě koule ve stejné vzdálenosti od čelní čáry, potom se lze zeptat hráče, kterou kouli by chtěl nasadit.

6.8 Nekorektně vnořené koule.

——————————————

Nekorektně vnořené koule se znovu nastaví. Není žádný trest.

6.9 Barevné koule, které vyskočí ze stolu.

—————————————————————

Je to faul. Všechny koule, které vyskočily ze stolu se znovu nastaví, po zastavení ostatních koulí.

6.10 Bílá koule padne, nebo vyskočí ze stolu.

——————————————————————

Následující hráč má potom opravu polohy v čelním poli, ledaže by došlo k faulu podle pravidel 6.7.2, 6.7.5 nebo 6.12 (viz dále), kde se rovněž popisuje další postup.

6.11 Tresty za fauly.

——————————

Za faul se odečítá jeden bod. Upozornění: Těžší tresty jsou za úmyslné fauly (pravidlo 6.7.5) a za tři za sebou následující fauly (pravidlo 6.12). Následující hráč musí přijmout polohu bílé koule, ledaže by bílá koule padla nebo vyskočila ze stolu, nebo pokud by došlo k úmyslnému faulu (6.7.5) nebo ke třetímu faulu za sebou.

(Hráč nemůže mít body za kouli vnořenou faulem.).6.12 Třífaulový trest.

———————————

Pokud se hráč dopustí faulu, je mu odebrán bod (nebo více bodů, jak kdy), a bude zaznamenáno, že má faul. Hráč zůstává u tohoto faulu až do svého dalšího náběhu, kde může faul vymazat korektním vnořením koule nebo splněním podmínek jistoty. Pokud hráč nenaplní žádnou z těchto podmínek, potom ztratí další bod a zaznamená se mu druhý faul. Pokud nesplní dané podmínky, tedy korektně vnořit kouli nebo podmínky jistoty, ani ve třetím náběhu za sebou, dostane trest ve výši 15 bodů minus. Uskutečnění třetího faulu za sebou vymaže automaticky předchozí záznamy. (Tři za sebou následující fauly znamenají celkem minus 17 bodů, (-1) plus (-1) plus (-15).) (Pokud došlo ke třetímu faulu ve stejné záležitosti, což by bylo možné hodnotit jako nesportovní chování, přesto se uděluje jen minus 15 bodů, nikoliv minus 30 bodů.). Potom se všechny koule nastaví a potrestaný hráč musí uskutečnit otevírací strk za stejných podmínek, jako na začátku. (Fauly se vymažou až po korektním strku, anebo po třetím faulu.) (viz rovněž 6.6) Je potřeba v tomto místě zdůraznit, že tři za sebou následující fauly mohou vzniknout pouze ve třech za sebou následujících nábězích. Jako příklad: Pokud hráč skončí náběh číslo 6 faulem, potom přijde ke stolu na náběh číslo 7 a rovnou se dopustí faulu (má potom dva fauly), následně při náběhu číslo 8 korektně vnoří a druhým strkem vnoří bílou kouli do kapsy, potom se nedopustil tří za sebou následujících

faulů, protože k těmto faulům došlo ve třech různých nábězích. Jakmile se koule na začátku osmého náběhu vnořila, dva fauly se vymazávají. Hráč má nyní pochopitelně opět jeden faul, když přijde ke stolu na náběh číslo 9.

6.13 Vyhodnocení.

————————

Odebírání bodů může mít za následek jejich záporný stav. Stav bodů se potom uvádí jako “minus 1”, “minus 2”, “minus 15” a tak dále. (Jeden z hráčů hru vyhraje, zatímco druhý uskutečnil dva fauly. Výsledek je potom 150 ku minus 2.). Pokud hráč při strku nevnoří žádnou kouli a dopustí se faulu,potom se trestný bod odečte od stavu, jaký byl před strkem. Pokud hráč vnoří kouli a přitom se dopustí faulu, tak se koule znovu nasadí (a nezapočítává se), jeden bod se odečte ze stavu, jaký byl před strkem.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky