Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Podpora > Pravidla her

Pravidla PETANQUE  

Strucný výtah z pravidel pétanque
Pétanque mohou proti sobe hrát :
•    dve družstva po 3 hrácích (tzv. triplettes) - kde každý má 2 koule
•    dve družstva po 2 hrácích (doublettes) - každý 3 koule
•    jeden hrác proti jednomu (tete a tete) - každý tri koule
Koule musí být kovová, oficiální rozmery :prumer koule je v intervalu 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.), hmotnost koule v rozmezí od 0,650 (min.) do 0,800 kg (max.). Cíl (cili "but","cochonette","košonek") muže být výhradne ze dreva. Prumer musí být mezi 25 až 35 mm. Barevný náter je povolen.
Pétanque se praktikuje na všech terénech. Po schválení povrchu organizacním výborem a rozhodcími jsou hráci povini se stretnout na urceném povrchu. Pro národní šampionáty a mezinárodní souteže platí minimální rozmer hište 4 x 15 m. Pri ostatních soutežích mohou být po vzájemné domluve tyto parametry zmeneny. Pri rekreacní hre se hrište nevyznacuje.
Zápas se hraje do dosažení 13-ti bodu jednou stranou. Ve skupinách je možno hrát zkrácenou hru do 11- ti bodu. Za bod se považuje každá koule, která je po ukoncení hry blíže košonku, než první nejbližší koule souperova.
Košonek se vyhazuje z místa odhodu vyznaceného kroužkem na povrchu. Rozmer kruhu musí být takový, aby se do nej skryly obe chodidla (0.35 - 0.50 m prumer) a musí být vzdálen min 1 m ode všech prekážek ci hranic hrište. Kruh odhodu se vyznacuje okolo predchozí polohy košonku v minulé hre.
Nohy musí být pri odhodu uvnitr kruhu, nesmí se jej dotýkat ani jej presahovat, ani nesmí opustit povrch terénu až do doby pokud je hozená koule ci košonek v pohybu. Žádná jiná cást tela se nesmí dotýkat zeme vne kruhu.
Aby bylo vhození košonku platné (jsou na to 3 pokusy), musí být splneny následující podmínky:
•    vzdálenost košonku místa odhodu musí být mezi 6 a 10 metry.
•    místo odhodu musí být nejméne 1 m ode všech prekážek, jakož i od hranic hrište.
•    košonek po dopadu nesmí být blíže než 1 m ode všech prekážek a od hranic vymezujících hrište.
•    košonek musí být z místa odhodu viditelný.
Pokud je vržený košonek zastaven rozhodcím, divákem, hrácem zvíretem, ci jakýmkoliv mobilním predmetem je neplatný a hod se musí opakovat, aniž by se ovšem pocítal do 3 pokusu.
Po odhození košonku je zakázáno odstranování ci premístování jakýchkoli prekážek na hrací ploše. Ovšem v každém prípade hrác muže upravit jamku, která vznikla pri hození nekteré z predchozích koulí. Košonek je vrácen na puvodní místo pokud je predtím posunut neúmyslne rozhodcím, hrácem, zvíretem, divákem, koulí mimo hru ci pocházející z jiné hry ci jinými mobilními predmety.
První kouli háže družstvo, které házelo i košonek. Je to to družstvo, které v predchozí hre zvítezilo. Pro hod koulí platí stejná pravidla jako pro košonek.
Žádná již vhozená koule se nesmí házet znovu, pokud není její pohyb zmenen koulí ze sousedního hrište, divákem atd.
Koule i košonek, který opustí v prubehu hry hrište je platný v jeho novém postavení, krome situací citovaných v bode 9 a 16. Pokud je hrište ohraniceno pevnými bariérami, musí se vyznacit i tzv "území ztráty", a to min. 30 cm od pevné bariéry smerem dovnitr hrište (pouze u oficiálních hrišt).
Koule je anulována, ocitne - li se v "území ztráty" i když se odrazí a vrátí zpet do hrište. Ostatní koule, které pri ceste zpet eventuelne posune, se vrátí na své puvodní místo.
Koule náhodne zastavená divákem ci rozhodcímje platná tam, kde se zastaví. Zastaví - li jí clen družstva, kterému patrí je anulována. Zastaví li ji souper jsou možnosti, ze kterých si muže družstvo, které kouli hodilo vybrat:
•    koule zustane tam, kde se zastavila
•    koule se posune ve smeru jejího puvodního pohybu, v rámci hrište.
Hrác, který kouli zastaví úmyslne je diskvalifikován, jakož i celé hružstvo z této cásti hry.
Koule, která je po zastavení náhodou premístená je navrácena zpet. Pro zamezení dohadu je lépe koule po dopadu oznacit (jejich polohu napr. rýhou do písku), jinak konecné rozhodnutí je na rozhodcím.
Pokud hrác zahraje cizí koulí, je tato platná, ale musí být nahrazena koulí vlastní. Pri recidive je prubeh této hry anulován.
Je povoleno z duvodu merení docasne odstranit koule, ale jen po jejich predchozím oznacení.
Premerovat muže jen družstvo které je ve hre na rade. Rozhodcí muže kdykoliv.
Po ukoncení hodu (hry) jsou všechny koule které jsou odstraneny pred scítáním neplatné, pokud nebyly oznaceny.
Pokud dve koule, každá patrící jinému družstvu jsou stejne daleko od košonku nastávají tri možnosti:
•    pokud žádné družstvo už nemá koule, hra se anuluje, pokud má kouli jen jedno družstvo pokracuje ve hre a pokud mají koule obe družstva, háží strídave každý jednou až do rozhodnutí. Pokud se ani tak nerozhodne, hra se anuluje.
Družstvo je povino zapocít hru do 5-ti minut od vyhlášení zacátku zápasu. Pokud není kompletní, je povino zacít i bez chybejících clenu, aniž by melo k dispozici jeho koule. Pokud se hrác dostaví pozdeji muže zasáhnout až do další hry.
Výmena hrácu v prubehu hry není možná.
Hráci i diváci se vyzývají k chování, jež je v mezích pravidel fair - play. Pri incidentech hrácu jim hrozí nemalé postihy ...

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PÉTANQUE
prijatá a používaná všemi národními federacemi, cleny Mezinárodní federace pétanque (F.I.P.J.P.)
OBECNÁ PRAVIDLA
Clánek 1
Pétanque (cti"petánk") je sport kde mohou proti sobe hrát :
•    dve družstva po 3 hrácích (tzv. triplettes cili trojice)
•    dve družstva po 2 hrácích (doublettes cili dvojice)
•    jeden hrác proti jednomu (tete a tete cili jednotlivci)
Pri hre trojic má každý hrác k dispozici 2 koule.
Pri hre dvojic má každý hrác k dispozici 3 koule, stejne jako pri hre jednotlivcu.
Všechny ostatní kombinace jak poctu hrácu tak poctu koulí jsou zakázány.
Clánek 2
Pétanque se hraje s koulemi schválenými Federací nebo F.I.P.J.P., a odpovídajícími následujícím charakteristikám:
koule musí být kovová
prumer koule musí být v mezi 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.)
hmotnost koule musí být v mezi od 650 (min.) do 800 g (max.). Tzv. "label" cili znacka výrobce a hmotnost koule musí být vyznacená na povrchu koule a musí být vždy citelná
koule nesmí být žádným zpusobem dále upravená ci pozmenená (poolovování, opískování, vyplnení olovem ci pískem) po konecném opracování výrobcem zaregistrovaným u F.I.P.J.P, obecne receno nesmí být falšovány. Na kouli mohou být vyznaceny iniciály ci jméno hráce ci ruzné znaky, které jsou v souladu s pravidly o výrobe koulí.
Clánek 2.2
Za porušení techto zásad (odst.d)) je hrác okamžite diskvalifikován stejne jako jeho družstvo ze souteže.
Mohou nastat dva prípady:
Koule je oznacená za "padelanou" - hráci se odebírá licence na dobu stanovenou Disciplinárním rádem s možností dalšího postihu Národní disciplinární komisí.
Koule oznacená jako "prežíhanou" - hráci se odebírá licence na 2 roky a na 3 - 5 let má zákaz úcasti na národních a mezinárodních šampionátech.
V obou prípadech, pokud se jednalo o koule zapujcené a pokud je viník známý, vystavuje se tento postihu vyloucení ze souteží na 2 roky.
Pokud koule není padelaná, ale opotrebovaná a neprojde kontrolou, nebo neodpovídá podmínkám bodu a), b), c) predešlého clánku, musí ji hrác vymenit.
Protesty hrácu vztahující se k bodum a), b), c), se prijímají pouze pred zapocetím zápasu. Z tohoto duvodu musí mít každé družstvo zájem presvedcit se o svém správném vybavení i vybavení soupere vcas.
Protesty vztahující se k bodu d) jsou uplatnitelné v prubehu celého zápasu, avšak jen mezi jednotlivými hrami. Avšak pocínaje tretí hrou, pokud se tato reklamace ukáže neopodstatnenou, je hrác ci družstvo, které podalo protest penalizováno pripsáním 3 bodu na konto soupere. Pokud musí být koule pro posouzení protestu otevreny, nese zodpovednost protestující strana. Pokud se prokáže neopodstatnenost reklamace, je reklamující strana povinna kouli zaplatit, nebo nahradit. V žádném prípade ovšem nemuže být žádána o zaplacení ostatních škod a úroku.
Rozhodcí a jury má právo v každém momentu hry prekontrolovat koule u každého z hrácu.
Ostatní protesty jsou prijímány jen mezi jednotlivými hrami. Po ukoncení zápasu se již žádná reklamace neprijímá.
Clánek 2.3
Cíl (cili "but","cochonette","jack", cesky "košonek") muže být výhradne ze dreva. Prumer musí být mezi 25 až 35 mm. Barevný náter (kvuli lepší viditelnosti) je povolen.
Clánek 3
Pred zapocetím hry musí každý hrác predložit licenci. Musí ji také na požádání predložit rozhodcímu, nebo - a to pouze pred zapocetím hry - souperum.
Licence vystavená dle regulí Federace musí být podepsaná prezidentem a držitelem. Musí být opatrená fotografií hráce pretištenou razítkem organizace, která licenci vydává. Razítko musí presahovat na podklad. Každý hrác, jehož licence neodpovídá temto predpisum je vyrazen ze hry.
Clánek 4
Je zakázáno menit koule ci cíl v prubehu hry, krome následujících prípadu:
koule (cíl) není k nalezení ( do 5 minut)
pokud je koule (cíl) rozbitá. V tomto prípade nejvetší kus této koule (cíle) se zapocítává do bodování, ovšem jen tehdy pokud jsou již všechny koule odházeny. Poškozená ci rozbitá koule (cíl) musí být v príští hre nahrazena novou. Pokud však zustávají hrácum nekteré koule k hození, nahradí se prímo nejvetší kus (zbytek) koule (cíle) rozbité koulí (cílem) novou. Postižený hrác muže v následující hre použít jinou sadu koulí.
HRA
Clánek 5
Pétanque se praktikuje na všech terénech. Nicméne po schválení povrchu Organizacním výborem a rozhodcími jsou hráci povinni se stretnout na urceném terénu.
Pro národní šampionáty a mezinárodní souteže platí minimální rozmer hrište 4 x 15 m.
Pri ostatních soutežích mohou být po vzájemné domluve tyto parametry zmeneny, avšak nejméne musí hrište merit 3 x 12 m.
Zápas se hraje do dosažení 13-ti bodu jednou stranou. Ve skupinách je možno hrát zkrácené hry do 11- ti bodu.
Clánek 6
Hráci (družstva) losují o to, kdo bude vybírat terén (pokud jim nebyl pridelen), a které družstvo bude první házet cíl.
Kterýkoliv z hrácu družstva, které bude cíl házet vybere místo odhozu a vyznací jej kroužkem na povrchu. Jeho rozmer musí být takový, aby se do nej skryly obe chodidla (min. 35 a max. 50 cm prumer) a musí být vzdálen min. 1 m ode všech prekážek ci hranic zakázaného terénu ci (pokud se hraje na volné ploše) min. 2 m od dalšího kruhu odhozu.
Chodidla musí být pri odhodu celá uvnitr kruhu, nesmí se jej dotýkat ani jej presahovat, ani nesmí opustit povrch terénu až do doby kdy je hozená koule (ci cíl) nedotkne zeme.
Žádná jiná cást tela se nesmí dotýkat zeme vne kruhu.
Telesne postižení clenové družstva mají vyjímecne povoleno stát v kruhu pouze jednou nohou.
U vozíckáru musí být kruh ve stredu mezi obema koly a operka pro nohy musí být nad okrajem kruhu.
Vhození cíle jedním clenem družstva jej nepovinuje hrát jako prvního s koulí.
V prípade že je družstvum urcen terén pro zápas, nemohou se utkat jinde bez souhlasu rozhodcího.
Clánek 7
Aby bylo vhození cíle platné, musí být splneny následující podmínky
vzdálenost cíle od nejbližšího bodu kruhu znacícího místo odhodu ( dále jen "místo odhodu") musí být mezi:
5 až 9 metry u Kadetu
5 až 9 metry u Junioru
6 a 10 metry u Senioru.
místo odhodu musí být nejméne 1 m ode všech prekážek, jakož i od hranic zakázaného prostoru
cíl po dopadu nesmí být blíže než 1 m ode všech prekážek a od hranic vymezujících hrište a zakázaný terén
cíl musí být z místa odhodu viditelný, a to pri vzprímeném postoji. O jeho viditelnosti, v prípade sporu rozhoduje rozhodcí a to bez odvolání.
Cíl se v další hre odhazuje z kruhu, který oznacuje jeho predchozí polohu v minulé hre, ovšem krome techto vyjímek :
•    kdyby byl kruh blíže jak 1 metr k prekážce ci zakázanému prostoru
•    kdyby se odhod košonku nemohl uskutecnit na povolenou vzdálenost
V prvním prípade hrác vyznací kruh v mezích pravidel v blízkosti puvodního místa.
Ve druhém prípade hrác muže couvat ve smeru predchozích hodu tak dlouho, dokud nedosáhne polohy, která dovolí hodit cíl na maximální vzdálenost.
Jestli po trech pokusech jednoho družstva o hod košonku tento nebude umísten dle pravidel, dostává možnost 3 pokusu souper, pricemž muže posunout kruh odhozu podle predchozích pravidel. Tato jeho nová poloha nebude již dále menena, ani pokud se nepodarí cíl umístit dalšími tremi hody.
V každém prípade družstvo, které ztratilo po 3 prvních pokusech možnost hodit cíl, si ponechává právo prvního hodu koulí.
Clánek 8
Pokud je vržený cíl zastaven rozhodcím, divákem, hrácem, zvíretem, ci jakýmkoliv mobilním predmetem je neplatný a hod se musí opakovat, aniž by se ovšem pocítal do 3 pokusu družstva.
Souper má ješte po odehrání první koule právo polohu košonku zpochybnit a nechat premerit.
Pokud je poloha nevyhovující, musí se cíl házet znovu a hra tedy zacíná znovu.
Pokud je odehraná již druhá koule (tj. první koule soupere) cíl je definitivne uznán platným a žádná reklamace se neprijímá.
Aby bylo pristoupeno k opakovanému vhazování cíle, musí se na jeho nesprávné poloze shodnout obe družstva, nebo tak musí rozhodnout rozhodcí. Jinak není možno hod opakovat. Postupuje-li jedno družstvo jinak, ztrácí právo vhazování.
Clánek 9
Cíl je neplatný v následujících prípadech :
pokud se po odhodu nenachází v rozmezí vymezeném v clánku 7
pokud se cíl v prubehu hry dostane do zakázaného terénu (za hranice hrište) i kdyby se sám vrátil do hrište. Cíl který se zastaví prímo na cáre vymezující hranice je platný. Neplatný je až tehdy, je-li celým svým objemem za touto hranicí. Pokud je hrište vyznaceno provázky, je cíl neplatný prekrocí-li tento provázek. V prípade že cíl padne do louže je neplatný v tom momente, kdy muže volne plavat
pokud cíl byt umístený v povoleném terénu není z místa odhodu viditelný ( cl. 7.), pricemž se cíl schovaný za koulí považuje za viditelný. Rozhodcí má právo kouli na moment odstranit, aby se o jeho viditelnosti mohl presvedcit
pokud je cíl odpálen na vetší vzdálenost než 20 m, ci na menší vzdálenost než 3 m od místa odhodu
pokud nelze cíl nalézt do 5-ti minut
Clánek 10
Po odhození košonku je vyslovene zakázáno odstranování, premístování ci rozbíjení jakýchkoli prekážek na hrací ploše (kámen, písek, listy apod.). V každém prípade hrác vhazující cíl muže upravit nerovnost povrchu, a to maximálne tremi údery koulí o zem.
Jinak každý hrác pripravující se k hodu muže zarovnat jamku, která vznikla pri hození predchozí koule.
Pri nedodržování techto narízení bude hrác postižen následujícími sankcemi:
napomenutí
anulování zahrané ci na hraní pripravené koule
diskvalifikace družstva
diskvalifikace obou družstev v prípade vzájemného tolerování porušování pravidel
Clánek 11
Jestliže v prubehu hry je cíl necekane a nezavinene prikryt listem, papírem ci jiným podobným predmetem, je tento predmet odstranen.
Jestliže je vrhnutý cíl, pokud už se jednou zastavil, znovu uveden do pohybu vetrem, nakloneným terénem apod. je premísten zpet na puvodní místo za podmínky, že bylo predem oznaceno.
Stejne tak je vrácen na puvodní místo pokud je predtím posunut neúmyslne rozhodcím, hrácem, zvíretem, divákem, koulí mimo hru nebo pocházející z jiné hry ci jinými mobilními predmety.
Aby se zamezilo všem pozdejším dohadum doporucuje se predchozí oznacení cíle. Pokud oznacení nebylo provedeno, nejsou brány v potaz žádné protesty.
Clánek 12
Pokud se v prubehu hry cíl octne na sousedním hrišti je platný pokud nenaplnuje body uvedené v clánku 9.
Hráci pockají až skoncí hra na hrišti kde se nachází jejich cíl, a hru dohrají.
Hráci, kterých se toto týká by meli prokazovat trpelivost a galantnost.
Clánek 13
Stane-li se cíl neplatným behen hry mohou nastat tyto 3 prípady:
obema mužstvum zustávají koule ke hre - hra se anuluje
koule zustávají jen jednomu družstvu - družstvo získává tolik bodu, kolik koulí mu zbývá k odehrání.
ani jedno družstvo nemá koule - hra se anuluje.
Clánek 14
Pro cíl, který je nezavinene premísten platí následující pravidla:
Pokud odražený cíl je zastaven rozhodcím ci divákem je platný v tom míste kde se zastavil.
Pokud je odražený cíl zastaven hrácem jednoho družstva, má druhé družstvo možnost si vybrat jednu z následujících možností:
ponechat cíl na jeho novém míste
premístit cíl na místo puvodní
muže premístit cíl dále ve smeru pohybu od místa puvodního k místu kde byl zastaven, ale jen na povoleném terénu a to tak, aby hra mohla pokracovat.
Body b) a c) se praktikují jen pokud byl cíl predtím oznacen. Pokud se tak nestalo, cíl zustává na svém novém míste.
Clánek 15
Pokud se cíl behem hry dostane mimo hrište, at už je hra anulována ci ne, je pro príští hru vhozen z místa, kde se nacházel pred jeho vyražením, splnuje-li toto místo všechny podmínky pro zapocetí hry (cl. 7).
KOULE
Clánek 16
První koule hry je vržena hrácem družstva, jež vyhrálo losování, nebo hru predchozí. Hrác si nesmí pomáhat žádným predmetem, nebo si dráhu predem vyznacit na zem znackami, aby si hod usnadnil.
Když hrác zahrává svou poslední koulí, je mu zakázáno vzít si jinou kouli do druhé ruky. Je zakázáno vlhcit koule i cíl.
Jestliže je první koule vhozena do zakázaného terénu, je na souperi hrát jako první a pak strídave hraje každé družstvo tak dlouho, dokud nezustane jednomu z nich koule v uznaném terénu.
Pokud následkem vyražení ci bodování se na terénu nenachází žádná koule, je na družstvu hrajícím jako poslední vhodit další kouli.
Clánek 17
Po dobu, kterou má hrác vymezenu na vhození koule musí diváci i hráci zachovávat co nejvetší klid. Souper nesmí chodit, gestikulovat ani provádet žádnou jinou cinnost, která by mohla obtežovat hráce. Jen spoluhráci se mohou pohybovat mezi kruhem a cílem.
Souper se musí zdržovat za hrácem ci vedle cíle vždy na strane hrište a to tak, aby byl minimálne 2 m od jednoho ci druhého. Hráci, kterí nedodržují tyto pravidla mohou být vylouceni ze hry, pokud v tomto pokracují i po napomenutí rozhodcím.
Clánek 18
Žádná již vhozená koule nemuže být hrána znovu. V každém prípade musí být znovu zahrána koule, která je predtím zastavená, ci byl-li její smer pohybu zmenen koulí pocházející z jiné hry, zvíretem ci jiným mobilním predmetem a dále v prípadech citovaných v clánku 8, bod 2.
Nikdo nemuže v prubehu hry hodit kouli na zkoušku. V prípade že je terén vyznacen organizátory, musí být cíl vržen do toho terénu, který byl obema družstvum urcen. Pokud koule v prubehu hry opustí terén jsou platné (mimo prípady zmínené ve clánku 9 a 19.) Stejné pravidlo platí i pro cíl. V další hre ovšem družstva pokracují znovu na tom terénu, který jim byl urcen.
Pokud je terén ohranicen bariérami, tyto se musí nacházet nejméne 30 cm od linie ztráty smerem vne terénu. Linie ztráty obepíná vne terén a to ve vzdálenosti max. 4 m. Tyto podmínky jsou aplikovatelné jen u tzv."parádních ctvercu".
Clánek 19
Všechny koule se anulují pokud se dostanou do zakázaného terénu, nebo pokud jím probehly. Pokud se koule znovu vrátí do vyznaceného terénu, bud díky sklonu terénu ci díky odrazu od prekážky mobilní ci imobilní, je neprodlene odstranena ze hry a vše co prípadne premístila po projití zakázaným terénem je vráceno na puvodní místo. Všechny anulované koule musí být neprodlene odstraneny ze hry. Pokud ovšem bude mezitím zahrána další koule, je puvodne anulovaná a neodstranená koule považována za platnou.
Clánek 20
Každá koule zastavená divákem ci rozhodcím si ponechá místo, kde se zastavila. Každá koule zastavená clenem družstva, které tuto kouli vrhlo je anulovaná. Každá koule zastavená protihrácem muže být zahrána znovu ci ponechána na svém míste kde se zastavila.
Jestliže koule vystrelená ci vyražená je zastavená hrácem, souper toho, který chybu zavinil muže:
kouli ponechat na míste kde se zastavila
umístit ji v prodloužení linie, která je mezi puvodním umístením vyraženého objektu (koule, cíl) a místem kde se nyní nachází. Musí být ovšem umístena v povoleném terénu v mezích všech pravidel a musí být jeho puvodní poloha predem oznacena. Hrác, který kouli v pohybu zastaví úmyslne je diskvalifikován stejne jako jeho družstvo z celého zápasu.
Clánek 21
V momente, kdy je cíl umísten dle pravidel má každý hrác max. 1 minutu na vržení své koule. Tento cas zacíná bežet od doby, kdy se cíl ci koule zastaví, ci od konce merení vzdálenosti, bylo-li predtím provádeno. Pro vržení cíle platí stejné pravidlo, kdy se 1 minuta pocítá od ukoncení predešlé hry. Hrác, který toto ustanovení nerespektuje riskuje penalizaci dle clánku 10.
Clánek 22
Jestliže se koule již zastavená uvede do pohybu díky sklonu terénu ci poryvu vetru je tato premístena zpet. Stejne tak se deje i tehdy, je-li koule posunuta divákem zvíretem, ci jiným mobilním predmetem. Pro zamezení následných diskusí je doporuceno kouli i cíl predem oznacit. Žádná pozdejší reklamace pro kouli ci cíl, který nebude oznacen se neprijímá. Rozhodcí sporné situace rozhodne jen byly-li koule ci cíl puvodne oznaceny.
Clánek 23
Hrác, jenž hraje s koulí jinou než se svojí dostane napomenutí. Koule je nicméne platná, ale musí být neprodlene (ci po merení) nahrazena koulí správnou. V prípade recidivy v prubehu hry bude koule anulována, a všechny ostatní koule a cíl, které tato premístila budou vráceny do puvodního postavení. Pred vržením své koule je hrác povinen ocistit ji ode všech stop hlíny ci jakéhokoli jiného znecištení, pod hrozbou sankcí z cl.10. Hrácum je zakázáno sbírat zahrané koule pred ukoncením hry.
Clánek 24
Každá koule, která nebyla vržena zcela podle pravidel je anulována, a vše co premístila je vráceno do puvodní polohy. Stejné pravidlo platí i pro kouli vrženou z jiného kruhu, než byl vržen cíl. Souper ovšem muže využít pravidlo výhody, a prohlásit ji za platnou. V tomto prípade jak vržená koule, tak vše co premístila zustává na své pozici. Družstvo, které se chystá vhodit cíl musí zahladit stopy po všech vhazovacích kruzích nacházejících se v blízkosti toho, který chce použít.
BODY A MERENÍ
Clánek 25
Aby mohlo být provedeno merení je povoleno na okamžik (po predchozím oznacení) koule a prekážky nacházející se mezi cílem a merenou koulí odstranit. Po merení je vše uvedeno do puvodního stavu. Pokud prekážka nemuže být odstranena, je merení provedeno za pomocí odpichovátka.
Clánek 26
Merení bodu náleží hráci, který hrál poslední, nebo nekomu z jeho spoluhrácu. Souperi mají vždy právo premerení. Rozhodcí muže být požádán o posouzení situace v kterémkoli okamžiku hry. Proti jeho rozhodnutí není odvolání.
Merení se provádí patricnými pomuckami, a každé družstvo by melo mít alespon jednu. Zvlášte je zakázáno premerovat chodidly. Hráci, kterí nerespektují toto ustanovení ani po upozornení rozhodcího mohou být vylouceni ze souteže.
Clánek 27
Po ukoncení hry je každá koule odstranená ze svého místa pred vyrknutím výsledku považována za anulovanou. Pokud nebyla predem oznacená neprijímá se žádná námitka.
Clánek 28
Družstvo ztrácí bod, pokud jeden z jeho clenu, který provádí merení premístí cíl, nebo jednu ze sporných koulí. Jestliže v prubehu merení rozhodcí premístí kouli ci cíl, a jestli poté po novém merení bude bod pridelen kouli považované puvodne za bližší k cíli jde o tzv. "vyšší moc".Stejne tak je tomu i tehdy, je-li bod prirknut kouli puvodne oznacované za vzdálenejší od cíle.
Clánek 29
Pokud se dve koule prináležící každá jednomu družstvu nacházejí ve stejné vzdálenosti od cíle, nebo se ho dotýkají je hra anulována, ovšem jen tehdy pokud žádné z družstev již nedisponuje jinou koulí. Cíl potom vrhá družstvo, které zacínalo tuto hru.
Pokud jedno z družstev ješte nejméne jednu kouli má, hraje dál a zaznamenává tolik bodu, kolik jeho koulí je na konci hry blíže cíli.
Pokud mají koule obe družstva, rozehrává dál to družstvo, které predtím hrálo jako poslední. Následuje hod soupere a pak dále strídave obe družstva až do doby, kdy bod získá jedno z nich. Když jedno družstvo zustane se svou koulí jako poslední, platí predešlá ustanovení.
Pokud se na konci hry žádná koule nenachází na hrišti, je hra anulována.
Clánek 30
Všechna cizí telesa, která se dotýkají koule ci cíle musí být pred merením odstranena.
Clánek 31
Všechny protesty mohou být uznány jen jsou-li vzneseny k rozhodcímu. Na námitky, které budou podány poté, co bude uznán výsledek se nebere zretel. Každé družstvo je zodpovedné za vybavení soupere (licence, koule, kategorie, terén atd.)
DISCIPLÍNA
Clánek 32
V momente losování souperu a vyhlašování výsledku losování musí být hráci prítomni u kontrolního stanovište. Pokud do ctvrt hodiny po vyhlášení výsledku losování není družstvo prítomno na urceném hracím terénu je penalizováno jedním bodem, který bude pripsán na konto soupere. Za každých pet minut nad tento limit je pripisován souperi další jeden bod. Stejná penalizace se uplatnuje v prubehu turnaje po každém losování a po znovuzapocetí zápasu následujícím po jeho predešlém prerušení, at už je duvod jakýkoliv.
Kontumacní porážka je udelena družstvu, které se nedostaví do jedné hodiny po vyhlášení výsledku losování.
Družstvo, které je nekompletní muže zahájit zápas, aniž by cekalo na zbylého hráce. Nemuže však disponovat jeho koulemi.
Clánek 33
Jestliže se po zapocetí hry chybející hrác dostaví, již do probíhající hry nezasahuje. Do zápasu je zapojen až od hry následující. Jestliže se chybející hrác dostaví až za více než hodinu od zapocetí zápasu, ztrácí všechny možnosti se do nej zapojit. Pokud jeho družstvo zápas vyhrálo muže se v dalším zápase v družstvu již objevit, pokud do nej je nominován.
Pokud se soutež odehrává ve skupinách, muže se dalšího zápasu zúcastnit bez ohledu na výsledek predchozího.
Hra je považována za zahájenou, je-li cíl vržen zpusobem odpovídajícím všem pravidlum.
Clánek 34
Nahrazení max. jednoho hráce ve dvojici ci dvou ve trojici je možno jen pred oficiálním zapocetím souteže (petarda, píštalka, hlasem...) za podmínky, že náhradníci nejsou zapsáni v souteži jako clenové jiného družstva.
Clánek 35
V prípade dešte musí být dohrány všechny rozehrané hry. Jen rozhodcí spolu s jury muže rozhodnout o okamžitém prerušení zápasu ci anulování hry z duvodu vyšší moci.
Když po zacátku nové fáze souteže (2., 3. a další kola) nejsou nekteré zápasy dohrány, rozhodcí po dohode s Organizacním výborem má veškerá práva rozhodnout tak, aby byl zajišten další, co nejhladší prubeh souteže.
Žádný hrác nesmí opustit zápas nebo vynechat jednu hru bez vedomí rozhodcího. Jestli tento nebyl srozumen je aplikováno pravidlo z clánku 32 a 33.
Clánek 36
Delení náhrad a odmen je vyslovene zakázáno. Družstva, jejichž chování se nebude slucovat se sportovním duchem a fair-play vuci souperum, rozhodcím, cinovníkum ci divákum budou vyloucena ze souteže. Tímto vyloucením se myslí neuznání dosud dosažených výsledku a eventuelní užití sankcí dle clánku 37.
Clánek 37
Hrác, který se chová nekorektne ci hrube vuci organizátorum, rozhodcím, ostatním hrácum ci divákum riskuje jednu ci nekolik následujících sankcí dle závažnosti prestupku.
Vyloucení ze souteže
Odnetí licence
Odnetí ci navrácení náhrad , odmen a titulu
Sankce vznesené vuci hráci se mohou eventuelne vztahovat i na jeho spoluhráce. Tresty c. 1 a 2 jsou vyrceny rozhodcím, sankce c 3. je uvalena organizacním výborem, který do 48 hodin zašle zprávu o zadržení náhrad a odmen orgánum federace, které rozhodnou o jejich dalším užití. V každém prípade Výkonný výbor federace je konecnou rozhodující instancí.
Clánek 38
Rozhodcí delegovaní pro rízení souteže jsou povinni striktne aplikovat oficiální pravidla hry a další administrativní ustanovení, které je doplnují. Jsou zmocneni vyloucit jakéhokoli hráce ci družstvo ze souteže, pokud se odmítnou rídit jejich rozhodnutím. Divák - držitel licence - který vyprovokuje na hrací ploše incident se stane predmetem hlášení rozhodcího orgánum federace. Tyto predvolají dotycného pred disciplinární komisi, která urcí príslušné sankce.
Clánek 39
Všechny nepredvídané události neošetrené pravidly budiž oznámeny rozhodcímu, který je bude referovat jury. Ta je složena nejméne ze 3 a nejvíce 5-ti clenu. Proti rozhodnutí jury není odvolání. V prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas presidenta jury.
Oblecení všech hrácu musí být korektní (nepovoluje se nezakrytý trup a bosé nohy). Každý hrác, který toto nebude dodržovat i po napomenutí rozhodcím bude ze souteže vyloucen.
Prijato na Mezinárodním kongresu F.I.P.J.P. v Bruselu 21. zárí 1995.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky